Καταστάσεις συμμετεχόντων πωλητών στις Λαϊκές αγορές 18/06