Κοινωνικό παντοπωλείο

Εκτυπώσιμη μορφή

Ο Δήμος Λαμιέων, στο πλαίσιο της Κοινωνικής του Πολιτικής, προχώρησε μετά από απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου, στη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων». Η δράση χρηματοδοτείται κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο των 13 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) και πιο συγκεκριμένα από το θεματικό Στόχο (ΘΑ) 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε μορφής διακρίσεων». 

Το Κοινωνικό  Παντοπωλείο: Διασφαλίζει την σταθερή τροφοδοσία πολλών οικογενειών κάθε μήνα. Διαθέτει τα προϊόντα στους ωφελούμενους της δομής με τρόπο που να εξασφαλίζεται η ισονομία και η αξιοπρέπεια τους.

Το εργατικό δυναμικό αποτελείται από δύο άτομα, την Κοινωνική λειτουργό και τη Βοηθητική υπάλληλο, γι’ αυτό το λόγο υπάρχει ανάγκη εθελοντικής εργασίας από πολίτες του δήμου μας.

Τα είδη που παρέχονται από το Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι δωρεάν και αφορούν τρόφιμα και είδη παντοπωλείου, είδη ατομικής υγιεινής και κατεψυγμένα προϊόντα, είδη ένδυσης - υπόδησης  και ψυχαγωγίας.

Για την εξασφάλιση της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου, υλοποιούμε τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξασφαλίσουμε χορηγίες, δωρεές από επιχειρήσεις που εμπορεύονται τα είδη που διαθέτει και παράλληλα δεχόμαστε συνεισφορές πολιτών και συλλογικών φορέων όπως σχολεία, σύλλογοι.

Δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου, είναι άτομα ή νοικοκυριά που διαμένουν στο Δήμο Λαμιέων και τα εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών τους, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, τα οποία βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια, καθώς και οι δικαιούχοι/αιτούντες διεθνούς προστασίας. Τα αιτήματα αξιολογούνται από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης και επαναξιολογούνται ανά εξάμηνο.

Βασική προϋπόθεση ένταξης είναι οι ωφελούμενοι να ΜΗΝ είναι δικαιούχοι του ΤΕΒΑ (βάσει του  Οδηγού  «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών:  Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο»).

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση- υπεύθυνη δήλωση,
 2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας,
 3. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας από τον Δήμο,
 4. Άδεια παραμονής, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς,
 5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης,
 6. Ε1 και Εκκαθαριστικό του  φορολογικού έτους 2016,
 7. Αντίγραφο εξατομικευμένης έκθεσης κοινωνικής έρευνας από τη Δομή του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Λαμιέων,  με την οποία μπορεί να διαπιστωθεί η κοινωνική κατάσταση, οι συνθήκες και οι δυσχέρειες διαβίωσης του ατόμου ή της οικογένειας (διάσταση, μονογονεϊκότητα, πολυτεκνία, αδυναμία εξυπηρέτησης, συνθήκες αστεγίας, προβλήματα υγείας κλπ),
 8. Κάρτα Ανεργίας, εφόσον πρόκειται για ανέργους,
 9. Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ, Α.Σ.Υ.Ε, Α.Ν.Υ.Ε) για το ποσοστό αναπηρίας, εφόσον υπάρχει,
 10. Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας, κατατεθειμένο στη ΔΟΥ,
 11. Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) ή υπεύθυνη δήλωση περί μη κατοχής ακίνητης περιουσίας όλων των προστατευόμενων μελών,
 12. Μια μικρή φωτογραφία του δικαιούχου.

(Συμπληρωματικά: Αίτηση ΚΕΑ (Κοινωνικό εισόδημα Αλληλεγγύης) εφόσον υπάρχει.)

Οποιοδήποτε άλλο Δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο θα ζητηθεί κατά περίπτωση.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο βρίσκεται στην παλαιά Δημοτική Αγορά, Όθωνος και Αγ. Νικολάου.

Λειτουργεί καθημερινά από 9.00 π.μ. έως 17.00μ.μ. (κατάθεση δικαιολογητικών 10.00π.μ.- 14.00μ.μ.)

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 22310 66016.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν λήψη της Αίτησης - Υπεύθυνης δήλωσης και του εντύπου με τα Δικαιώματα και τις Υποχρεώσεις από την ιστοσελίδα του Δήμου, τα οποία βρίσκονται συνημμένα, είτε να τα λάβουν από το Κοινωνικό Παντοπωλείο.

Στόχοι της Δομής:

 • Η αντιμετώπιση του φαινομένου της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της υποστήριξης ομάδων του τοπικού πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.
 • Ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού, ώστε να συνδράμει στην προσπάθεια στήριξης και αλληλεγγύης προς οικονομικά αδύναμες και ευπαθείς κατηγορίες του κοινωνικού ιστού της πόλης μας. 
 • Ενεργοποίηση /κινητοποίηση των τοπικών κοινωνιών και των σχετικών /οργανισμών στήριξης (όπως επίσης των εμπλεκόμενων επαγγελματιών) για την αντιμετώπιση του φαινομένου της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
 • Η αποτελεσματική και πολύ-επίπεδη δικτύωση των υπηρεσιών και φορέων για την αντιμετώπιση φαινομένου της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.