Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 

Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην έδρα δημοτικών ενοτήτων, εξυπηρετούν τις δημοτικές/τοπικές κοινότητες της ενότητας και περιλαμβάνουν υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται διοικητικά στη Δ/νση Εξυπηρέτησης Πολιτών και έχουν τις αρμοδιότητες των αντίστοιχων σχετικών τμημάτων της Διεύθυνσης.

Υπηρεσία: 
Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες