Γραφείο Δημοτικών Σφαγείων

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 

Το Γραφείο Δημοτικών Σφαγείων είναι αρμόδιο για την λειτουργία των Δημοτικών Σφαγείων και ειδικότερα:

  • Επιμελείται την κατάρτιση του κανονισμού λειτουργίας των Δημοτικών Σφαγείων.
  • Μεριμνά για τη συνεπή εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας, διοικήσεως και διαχειρίσεως των Δημοτικών Σφαγείων στο χώρο αυτών.
  • Μεριμνά για την εφαρμογή των προβλεπόμενων στο πρότυπο HACCP (Ανάλυση Κινδύνων – Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου) των Σφαγείων και εισηγείται τυχόν τροποποιήσεις και βελτιώσεις του.
  • Εισηγείται σχετικά με τον εξοπλισμό, τη βελτίωση της λειτουργικότητας, και τη διάθεση της χρήσεως των χώρων και εγκαταστάσεων των Σφαγείων, καθώς και για θέματα προστασίας περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη λειτουργία τους.
  • Τηρεί τα προβλεπόμενα από το νόμο και τον οικείο κανονισμό του Δήμου βιβλία και αρχεία.
  • Τηρεί τις διαδικασίες και αρχεία, που σχετίζονται με τις οικονομικές δοσοληψίες των πολιτών ως προς τη λειτουργία των σφαγείων, και συνεργάζεται με τις οικονομικές υπηρεσίες για την απόδοση των εισπραττομένων ποσών.
  • Επιβλέπει το εργαζόμενο στα Σφαγεία προσωπικό και φροντίζει για την τήρηση της ευταξίας και της καθαριότητας στους χώρους αυτών.
  • Υποδεικνύει κάθε μέτρο που θεωρεί αναγκαίο για την αρτιότερη λειτουργία των Σφαγείων.
Διεύθυνση: 
Σφαγεία (θέση Μαυρομαντήλα - Αγ. Παρασκευή)
Τηλέφωνο: 
22310-30308
Φαξ: 
22310-30308
Υπηρεσία: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Τοπικής & Αγροτικής Ανάπτυξης
Γραφείο Δημοτικών Σφαγείων