Γραφείο Δημοτολογίου και Ληξιαρχείου

Εκτυπώσιμη μορφή
Τηλέφωνο: 
22313-51098
Φαξ: 
22310-79359
Υπηρεσία: 
Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες
Δημοτική Ενότητα Λιανοκλαδίου
Γραφείο Δημοτολογίου και Ληξιαρχείου