Γραφείο Ισότητας Φύλων

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 

Το Γραφείο Ισότητας Φύλων σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και μέτρων που στοχεύουν στην ισότητα γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς. Στο πλαίσιο αυτό, μεριμνά για:
(α) τη λήψη μέτρων πρόληψης και καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών,
(β) την ανάπτυξη δράσεων καταπολέμησης των κοινωνικών στερεότυπων, με βάση το φύλο,
(γ) την ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων για ευπαθείς ομάδες γυναικών,
(δ) την ανάπτυξη δράσεων για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση,
(ε) την λήψη μέτρων για την εναρμόνιση επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων,
(στ) την ανάπτυξη δράσεων για την κοινωνική και πολιτική συμμετοχή των γυναικών και την προώθησή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων,
(ζ) την οργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων και εκδηλώσεων που αφορούν θέματα ισότητας φύλων και ίσων ευκαιριών,
(η) την κατάρτιση και επιμόρφωση σε θέματα ισότητας, τόσο του προσωπικού του Δήμου, όσο και των δημοτών,
(θ) την εκπόνηση προτάσεων, εισηγήσεων και προγραμμάτων που αφορούν την ισότητα,
(ι) τη δικτύωση και τη συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς (Γ.Γ. Ισότητας, Κ.Ε.Θ.Ι., Συλλόγους Γυναικών κ.λπ.),
(ια) τη λειτουργία μονάδων συμβουλευτικής, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης,
(ιβ) την υλοποίηση δράσεων προστασίας μονογονεϊκών οικογενειών.

Διεύθυνση: 
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού
Υπηρεσία: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Γραφείο Ισότητας Φύλων