Γραφείο Κοινωνικών Δομών - Εθελοντισμού

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 

Το Γραφείο Κοινωνικών Δομών-Εθελοντισμού οργανώνει, παρακολουθεί και αξιολογεί τη δικτύωση τοπικών φορέων Κοινωνικής Φροντίδας, όπως:
(α) οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου,
(β) οι κοινωνικές υπηρεσίες των Νομικών Προσώπων του Δήμου,
(γ) οι ΜΚΟ,
(δ) οι υπηρεσίες και δομές Κοινωνικής προστασίας της Περιφέρειας και του Κράτους,
(ε) τα αντιπροσωπευτικά σώματα των ομάδων-χρηστών

Το Γραφείο σχεδιάζει, μεριμνά, παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικών δομών που λειτουργούν ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Δήμου. Στις Κοινωνικές δομές θα παρέχονται, μεταξύ άλλων, άμεση υλική υποστήριξη και υπηρεσίες κοινωνικής, ψυχολογικής υποστήριξης σε όσους πολίτες πληρούν τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με τα ειδικότερα κριτήρια και με τους αντίστοιχους κανονισμούς λειτουργίας. Ενδεικτικά, τα είδη των Κοινωνικών Δομών που δύνανται να λειτουργούν είναι:
• Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Ανοιχτό κέντρο ημερήσιας υποδοχής αστέγων
• Υπνωτήριο
• Δομή παροχής Συσσιτίων
• Κοινωνικό φαρμακείο
• Κοινωνικό Ιατρείο
• Δημοτικός Λαχανόκηπος
• Τράπεζα χρόνου
• Κέντρο Κοινότητας
• Ανταλλακτήριο

Σε κάθε δομή, ανεξάρτητα από τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που προσφέρουν, θα παρέχονται παράλληλα υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, με στόχο την ενδυνάμωση και την κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων, μέσω Κοινωνικού Λειτουργού.
Επιπλέον το γραφείο:

 • Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων εθελοντισμού για τους δημότες όλων των ηλικιών.
 • Μεριμνά για την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης, με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών.
 • Τηρεί και επικαιροποιεί το αρχείο όλων των εθελοντικών οργανώσεων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου.
 • Συνεργάζεται, συντονίζει, συνεννοείται και σχεδιάζει δράσεις με όλους τους εθελοντές και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που επιθυμούν να συνεργαστούν με το Δήμο, προς όφελος των κατοίκων.
 • Ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους πολίτες γύρω από τον εθελοντισμό.
 • Προωθεί το πρότυπο του εθελοντή – ενεργού πολίτη.
 • Δέχεται τα αιτήματα των πολιτών που θέλουν να προσφέρουν εθελοντική εργασία.
 • Τηρεί το Μητρώο Εθελοντών του Δήμου.
 • Μεριμνά για την ενημέρωση και εκπαίδευση των εθελοντών.
 • Συνεργάζεται με τις Υπηρεσίες του Δήμου για τη σύνταξη του ετήσιου προγράμματος εθελοντικής δράσης.
 • Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο στο τέλος κάθε χρόνου το ετήσιο πρόγραμμα εθελοντικής δράσης.
 • Διοργανώνει εκδηλώσεις που αφορούν στον εθελοντισμό.
 • Είναι αρμόδιο για την τήρηση του κανονισμού λειτουργίας της εθελοντικής ομάδας του Δήμου.
 • Μεριμνά για τη δημιουργία και την αποτελεσματική λειτουργία των δικτύων εθελοντών.
Διεύθυνση: 
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού
Τηλέφωνο: 
22313-51050
Φαξ: 
22310-22293
Υπηρεσία: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Γραφείο Κοινωνικών Δομών - Εθελοντισμού