Γραφείο Πολιτικής Προστασίας

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 

Tο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας είναι αρμόδιο για τη διατύπωση εισηγήσεων σχεδιασμού, όπως και για το συντονισμό δράσεων για την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου.
Ειδικότερα το Γραφείο:

  • Διατυπώνει εισηγήσεις για το σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας της περιοχής του Δήμου, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και μεριμνά για την εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων, στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.
  • Υποστηρίζει το συντονισμό και επιβλέπει το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στην περιοχή του Δήμου.
  • Μεριμνά για την διάθεση και συντονίζει την δράση του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόσληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου.
  • Επεξεργάζεται ειδικότερες προτάσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την προστασία των δασικών περιοχών του Δήμου, συμμετέχει στην οργάνωση της πυροπροστασίας των δασών και διατυπώνει προτάσεις για την αποκατάσταση των δασών.
  • Ενεργοποιεί το υπάρχον εργατοτεχνικό προσωπικό για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών (πλημμυρών, πυρκαγιών κ.λπ.)
  • Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την κατάσβεσή της.
Διεύθυνση: 
Κραββαρίτη 3
Τηλέφωνο: 
22310-22202
Φαξ: 
22310-44750
Υπηρεσία: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
Γραφείο Πολιτικής Προστασίας