Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Εκτυπώσιμη μορφή
Αρμοδιότητες: 

Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης:

  • Μεριμνά για τη λειτουργία του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Δήμου (παραλαβή εγγράφων/αιτημάτων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) και διεκπεραιώνει τα σχετικά έγγραφα σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις.
  • Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κ.λπ.).
  • Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου.
  • Μεριμνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου του Δήμου.
  • Ασχολείται με την παραλαβή και αποστολή της αλληλογραφίας, την ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων όλων των σχετικών, την επίδοση προσκλήσεων για συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου και των διαφόρων επιτροπών, και εκτελεί κάθε εργασία που ανατίθεται από το Δήμαρχο, τους Διευθυντές και Προϊσταμένους Τμημάτων.
  • Συνεργάζεται με το Γενικό Αρχείο του Κράτους για τον εντοπισμό χρήσιμων εγγράφων που αποτελούν σημαντικές πηγές άντλησης στοιχείων ιστορικού ενδιαφέροντος.

E-mail: protokollo@lamia-city.gr

Διεύθυνση: 
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού
Τηλέφωνο: 
22313-51065
22313-51043
Φαξ: 
22313-51064 
Υπηρεσία: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης