"Ρέει" το χρήμα, στη ΔΕΥΑ Λαμίας !

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 6 Μάρτιος, 2017

"Ρέει"  το χρήμα, στη ΔΕΥΑ Λαμίας !

Πολλά είναι τα ερωτηματικά που δημιουργούνται από τα στοιχεία που αποκαλύπτονται συνεχώς για τα σκάνδαλα στις απ´ευθείας αναθέσεις της ΔΕΥΑ Λαμίας.Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των αμοιβών και της διαδικασίας πρόσληψης του Ιατρού Εργασίας της επιχείρησης.

Τη ίδια ώρα που άλλες παρόμοιες ΔΕΥΑ κάνουν πρόσκληση με εκδήλωση ενδιαφέροντος με πολύ χαμηλότερες αμοιβές (πχ η ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης με 4.000 ευρώ και η ΔΕΥΑ Λέσβου με 6.000 ευρώ) η ΔΕΥΑ Λαμίας πληρώνει 9.600 ευρώ με απ´ευθειας ανάθεση!


Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι όμως πως στον Δήμο Λαμιέων οι ίδιες υπηρεσίες κοστολογούνται για μεν το προσωπικό  του Δήμου με 4.800 ευρώ για 400 περίπου υπαλλήλους, την ώρα που ως πολίτες στην ΔΕΥΑ Λαμίας ξοδεύουμε διπλάσιο ποσό για μόλις 64 υπαλλήλους!

Να θυμίσουμε πως πολλές είναι και οι αντιδράσεις για τον διορισμό έμμισθου δημοτικού συμβούλου της πλειοψηφίας σε θέση ευθύνης (χωρίς αξιολόγηση προσόντων για την συγκεκριμένη θέση) καθώς και οι υπέρογκες αμοιβές (1200 ευρώ έκαστη) για ανάρτηση και δημοσίευση της είδησης της  μεταστέγασης της επιχείρησης σε συγκεκριμένα ΜΜΕ, που τελευταία ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.

Να τονισθεί πως τα χρήματα που διανέμονται με το τόσο αδιαφανή και προκλητικό τρόπο είναι χρήματα των πολιτών της Λαμίας και όχι προσωπική περιουσία αυτών που τα διαχειρίζονται δημιουργώντας έτσι εύλογα την διατύπωση αιχμών για  εξυπηρέτηση ρουσφετιών και προσωπικών πολιτικών επιδιώξεων.

 

Σύμβαση Ιατρού Εργασίας Δήμου Λαμιέων

https://diavgeia.gov.gr/doc/61Η6ΩΛΚ-458?inline=true

Πρόσκληση με εκδήλωση ενδιαφέροντος ΔΕΥΑ Λέσβου

http://www.deyamyt.gr/160217_prosklisi.pdf

Πρόσκληση με εκδήλωση ενδιαφέροντος ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης

http://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/theseis-ergasias/90877/proslipsi-iatroy-ergasias-sti-deva-aleksandroypolis

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣΛΑΜΙΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Λαμία16-6-2016

Αρ.Πρωτ.:32722

 

ΘΕΜΑ: «Απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑΤΡΟΥ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ», έναντι  ποσού 4.840,00ευρώ»

 

 Α  Π  Ο  Φ  Α  ΣΗ

Ο ΔήμαρχοςΛαμιέων

 

Έχονταςυπόψη:

1.       Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010.

2.       Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 209 και της παρ. 1 του άρθρου 273 τουΝ. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ114/Α΄/8-6-2006).

3.       Τις διατάξεις των παρ. 9 και 10 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006,όπως συμπληρώθηκαν με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008.

4.       Τιςδιατάξειςτουάρθρου83τουΝ.2362/1995,όσοναφοράταεπιτρεπτάχρηματικά όρια.

5. Την αριθμ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β΄/11-8-2010) Απόφαση τουΥπουργού Οικονομικών.

6.       Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3του άρθρου 22 του Ν.3536/2007.

7.       Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ.28/1980.

8.       Τις διατάξεις του Ν.3850/2010 «Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία καιτην ασφάλεια τωνεργαζομένων».

9.       Την πίστωση  στον Κ.Α. 00.6117  προϋπολογισμού  εξόδων έτους2016.

10.   Την μελέτη 3/2016 της Δ/νσης ΔιοικητικώνΥπηρεσιών.

11.   Την αριθμ. 288/7-6-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής(ΑΔΑ:6Τ6ΙΩΛΚ-ΜΞΝ).

12.   Την αριθμ. 552/7-6-2016 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:ΩΚΨΕΩΛΚ-6Υ6/ ΑΔΑΜ:16REQ004583292).

13.   ΤογεγονόςότιγιατηναπρόσκοπτηλειτουργίατουΔήμου,απαιτείταιηπαροχήτης υπηρεσίας: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», η οποία λόγω ποσού μπορεί να ανατεθεί απευθείας.

 

Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ο  υ  με

 

Α.   Η  εκτέλεση  της  παροχής  υπηρεσίας:   «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΓΙΑΤΡΟΥ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ»,προϋπολογισμού

5.521,47 ευρώ, να γίνει με απευθείαςανάθεση.

Me bάsh thn  noµoqesίa όseV epiceirήseiV (ή  OTAapascoloύn  apό  penήnta (50)  kai

άnw ergazόµenouV ή όseV έcoun έstw kai έna ergazόµeno efόson oi ergasίeV touV  eίnai

scetikέV µe µόlubdo,aµίanto,biologikoύV parάgonteV, karkinogόnouVprάgonteV(P.∆. 94/1987,  P.∆.    212/2006,  P.∆.  186/95,  P.∆.  399/1994,  P.∆.  338/2001)  prέpei  na  έcoun

giatrόergasίaV.

Ειδικότερα τα καθήκοντα του Γιατρού Εργασίας αναφέρονται αναλυτικά στην αρ.3/2016 μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέροςτης παρούσαςαπόφασης.


Β. Εγκρίνουμε τα συμβατικά τεύχη (τεχνική περιγραφή, ενδεικτικό προϋπολογισμό,συγγραφή υποχρεώσεων) της ανωτέρωυπηρεσίας.

 

Γ. Αναθέτουμε την κατωτέρωυπηρεσία:

 

 

 

 

 

 

Είδος εργασίας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

(άρθρο                 10

ν.3850/2010)

ΑΡ. ΕΡΓΑ-ΖΟΜΕΝ ΩΝ

ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ

(άρθρο 21 ν.3850/2010)

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ                   ΑΝΑΕΤΟΣ

Εργατοτεχνικό Προσωπικό

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

194

0,6

116,40

Διοικητικό Προσωπικό

Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

193

0,4

77,20

ΣΥΝΟΛΟΩΡΩΝ

193,60

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΩΡΑ

25.00€

ΚΟΣΤΟΣ

4.840.00

 

στον ΤΑΝΤΗ Τ. ΗΛΙΑ , με διεύθυνση Γιαννούτσου 4 Λαμία , Α.Φ.Μ. 112411890 , Δ.Ο.Υ.Λαμίας, έναντι του ποσού των 4.840,00ευρώ.

 

Δ. Η διάρκεια των υπηρεσιών από το συγκεκριμένο πάροχο είναι ένα (1) έτος απότην ημερομηνία υπογραφής τηςσύμβασης.

 

Ε. Η διάθεση πίστωσης ποσού 4.840,00 ευρώ, σε βάρος του Κ.Α. 00.6117, τουπροϋπολογισμού εξόδων έτους 2016, έγινε με την αριθμ. 288/7-6-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής(ΑΔΑ: 6Τ6ΙΩΛΚ-ΜΞΝ).

 

ΣΤ.Ηπληρωμήτηςσυμβατικήςαξίαςποσού4.840,00ευρώ,θαγίνεταιτμηματικάσεμηνιαία βάση με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή ισόποσουεξοφλητικού τιμολογίου.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

 V