Σε εργολάβο λοιπόν η αποκομιδή των απορριμμάτων στην Λαμία και στον δρόμο απολυμένοι 47 εργαζόμενοι!!

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 12 Ιούλιος, 2017

Σε εργολάβο λοιπόν η αποκομιδή των απορριμμάτων στην Λαμία

και στον δρόμο απολυμένοι 47 εργαζόμενοι!!

 
 
Έτσι αποφάσισε η Δημοτική Αρχή παρά την σύσσωμη θέση της αντιπολίτευσης για εφαρμογή των διατάξεων της πρόσφατης τροπολογίας της Κυβέρνησης.

Με την απόφαση αυτή:
-Απολύονται οι συμβασιουχοι που δούλευαν απλήρωτοι έξι μήνες και στήριξαν χωρίς προβλήματα την Υπηρεσία Καθαριότητας τα δυο τελευταία χρόνια
-Αυξάνεται το κόστος αποκομιδής για τον Δήμο Λαμιέων περίπου 30-40% ,κόστος που θα πληρώσουμε όλοι μας
-Ευαίσθητη και δυνητικά κερδοφόρα υπηρεσία για τον δήμο εκχωρείται σε εργολάβους αλλοιώνοντας τον δημόσιο χαρακτήρα στον τομέα των ανταποδοτικών υπηρεσιών

Οι γεμάτες απόγνωση και θλίψη εκφράσεις των ανθρώπων που από την Παρασκευή μένουν άνεργοι θα μας στοιχειώνουν για πάντα...

Σας παραθέτω την Τροπολογία την οποία η πλειοψηφία της Δημοτικής Αρχής αγνόησε επιδεικτικά παρόλο που ο Δήμος μας τηρούσε απόλυτα όλες τις προϋποθέσεις που τίθενται:

“Με τις διατάξεις της παρ.2 του ιδίου άρθρου παρέχεται η δυνατότητα στους οικείους ΟΤΑ και στα νομικά πρόσωπα αυτών, μέχρι την ημερομηνία κατάρτισης των προσωρινών πινάκων διοριστέων για την κάλυψη είτε των συνιστώμενων νέων θέσεων είτε των υφιστάμενων κενών οργανικών θέσεων ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας (σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο κεφ. Α’), να απασχολούν το σύνολο του προσωπικού που είχε προσληφθεί σε θέσεις αντίστοιχων καθηκόντων με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου και εξακολουθούσε να παρέχει τις υπηρεσίες του μέχρι την 7.6.2017, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

-Συνδρομή εξαιρετικών λόγων δημόσιας υγείας, που επιβάλλουν την κατεπείγουσα και αδιάλειπτη, μέχρι την πλήρωση των οργανικών θέσεων, κάλυψη αντίστοιχων οργανικών αναγκών, οι οποίες δεν είναι εποχικού ή πρόσκαιρου χαρακτήρα και
-Έχει ληφθεί η απόφαση τροποποίησης του ΟΕΥ για τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων, ή έχει υποβληθεί (πριν ή και μετά την έναρξη ισχύος της εν θέματι διάταξης) αίτημα κάλυψης ήδη υφισταμένων οργανικών θέσεων, όπως αναλυτικά γίνεται αναφορά στην παρούσα εγκύκλιο.

Για την απασχόληση του προσωπικού λαμβάνεται αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, στην οποία διαπιστώνεται η συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων και καταγράφονται ονομαστικά όσοι απασχολούνταν μέχρι την 7.6.2017, σύμφωνα με τα ανωτέρω και πρόκειται να απασχοληθούν μέχρι τις ημερομηνίες που ορίζει η εν θέματι διάταξη(31-3-2018).

Στο σημείο αυτό, επισημαίνεται ότι η απόφαση περί διαπίστωσης αυτών των προϋποθέσεων γίνεται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο, ακόμη και αν η σύναψη νέων συμβάσεων αφορά νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ. Η απόφαση αυτή, καθώς και οι συμβάσεις που, σύμφωνα με αυτήν, θα συναφθούν από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο, θα διαβιβαστούν στο ΑΣΕΠ για τον έλεγχο της συνδρομής των ανωτέρω προϋποθέσεων πρόσληψης του προσωπικού”.