Ιαματικές Διαδρομές

Ιαματικές πηγές της περιοχής

Στην περιοχή Θερμοπυλών υπάρχει σύμπλεγμα από πήγες από τις οποίες η πιο θερμή έχει θερμοκρασία 42°C και παροχή της τάξης των 400 m3/h. Οι θερμές πηγές των Θερμοπυλών μπορούν να χαρακτηριστούν σαν υδροθειοχλωριονατριούχες οξυπηγές με σύνολο διαλυμένων αλάτων της τάξης των 8gr/lt. Στην περιoχή έχουν γίνει γεωτρήσεις από το ΙΓΜΕ για την υδρογεωλογική έρευνα της λεκάνης και μία από αυτές, ευρισκόμενη μεταξύ Ψωρονερίων και Θερμοπυλών, αναφέρει Θερμοκρασία 41°C.