ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Τρί, 03/09/2019 - 10:10

Η Διεύθυνση Υποδομών & Τεχνικών έργων του Δήμου Λαμιέων ,

θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης , μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου
Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην
Ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr , για την επιλογή μελών επιτροπής (τακτικών και αναπληρωματικών)
της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 διαγωνισμού έργου.