Θέση παιδιάτρου για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Λαμιέων

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Ημερομηνία: 
Τρί, 25/09/2018 - 00:00 έως 23:55
Ετικέτες: 

         Ο Δήμος Λαμιέων ανακοινώνει την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Ιατρού, ειδικότητας Παιδιάτρου, για την κάλυψη αναγκών των Παιδικών Σταθμών, χρονικής διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής και μέχρι την 31η Ιουλίου 2019.

Το αντικείμενο εργασίας του περιλαμβάνει:

  • ιατρική παρακολούθηση της υγείας των βρεφών και νηπίων που φιλοξενούνται στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου,
  • τήρηση φακέλων αυτών και η καταγραφή σε αυτούς όλων των απαραίτητων ιατρικών δεδομένων και παρατηρήσεων,
  • τήρηση σε κάθε σταθμό φαρμακείων με τα απαραίτητα φάρμακα και ο τακτικός έλεγχος αυτού,
  • υπόδειξη των κατάλληλων μέτρων για την προφύλαξη των παιδιών από λοιμώδη νοσήματα και επιδημίες, καθώς και η αγωγή υγείας σε συνεργασία με το προσωπικό και τους γονείς,
  • έλεγχος της υγιεινής και της ασφάλειας των χώρων των Παιδικών Σταθμών και ο καθορισμός, σε συνεργασία με την Προϊσταμένη του τμήματος, του είδους και της ποσότητας του ημερήσιου διαιτολογίου των παιδιών.

        Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αμοιβής για την εκτέλεση των παραπάνω υπηρεσιών υπολογίζεται στις 6.000,00 ευρώ.

 Τα απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων είναι:

  • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής  της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
  • Ειδικότητα Παιδιάτρου,
  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του Παιδιάτρου,

         Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την προσφορά τους εντός πέντε (5) ημερών, μέχρι τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου, μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

I. Απόσπασμα ποινικού μητρώου,

II. Φορολογική ενημερότητα,

III. Ασφαλιστική ενημερότητα (αρθ.80 παρ. 2 του Ν4412/2016),

IV. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

         Οι προσφορές θα υποβληθούν στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, στο ισόγειο του Δημαρχείου Λαμίας (Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού) ενώπιον της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης κ. Π. Βάρσου και της Προϊσταμένης του Τμήματος Παιδικής Μέριμνας κ. Α. Τσιαχρή.

         Μετά την λήξη της προθεσμίας κατάθεσης τον προσφορών θα υπάρχει σχετική ενημέρωση για την αποσφράγιση αυτών.