ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗ

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Δευ, 14/12/2020 - 11:13 έως Τετ, 20/01/2021 - 11:13
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
49543
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Παρ, 04/12/2020
Αριθμός Μελέτης: 
50/20
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.): 
ΨΣΑΜΩΛΚ-Φ9Β
Είδος Προκήρυξης: 
Περίληψη: 

 

I.3) Είδος της αναθέτουσας αρχής:  Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης/ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Τμήμα IΙ : Αντικείμενο/Εύρος της σύμβασης

II.1) Τίτλος: Κατασκευή παιδικής χαράς ΑΜΕΑ στην πλατεία Γιαννιτσιώτη

 

II.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 45000000-7 Κατασκευαστικές εργασίες              

 

II.3) Είδος σύμβασης: Έργα

II.4) Σύντομη περιγραφή: Η παρούσα μελέτη αφορά έργο κατασκευής παιδικής χαράς προς χρήση από παιδιά με κινητικά προβλήματα.

Ταξινόμηση: