Απόφαση 201 (17ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 12 Μάιος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
17η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
201η απόφαση
Εξωδικαστικός συμβιβασμός, μετά από τις με αριθ. πρωτ. 54307/30-12-2019, 4999/3-2-2020 και 8361/19-2-2020 αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις του Μ.Σ. του Η. και της Ε. και της με αριθ. πρωτ. 9623/25-2-2020 αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης της Ε.Ζ. του Α. και της Α.