Απόφαση 210 (17ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 12 Μάιος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
17η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
210η απόφαση
Εγκριση πρακτικού Ι διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια Μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Λαμιέων, (Τμήμα Α αυτοκινούμενο αναρροφητικό σάρωθρο 4 κ.μ.) προϋπολογισμού 210.800,00€ με Φ.Π.Α. 24%