Απόφαση 384 (18ης Συν. Δ.Σ. 2019)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 30 Οκτώβριος, 2019 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
18η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
384η απόφαση
Τροποποίηση των παρ.2 και 9 του «Άρθρου μόνον» της συστατικής πράξης της «ΔΕΥΑΛ» και εναρμόνιση στις διατάξεις : α) του άρθρου 1 περί «Σύστασης –Αντικείμενο» Ν.1069/80 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 4483/2017 [ΦΕΚ Α΄107/2017] και β) του άρθρου 3 Ν.1069/80 περί «Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης» όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του Ν.4604/2019 [ΦΕΚ Α΄50/2019] τροποποιήθηκαν και ισχύουν με την παρ.2 του άρθρου 6 του Ν.4623/19 [ΦΕΚ Α΄134/2019] και την παρ.6Α του άρθρου 10 του Ν.4625/2019 [ΦΕΚ Α’ 139].