Απόφαση 402 (44ης Συν.Ο.Ε.2019)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 23 Δεκέμβριος, 2019 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
44η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
402η απόφαση
Έγκριση του 1ου Πρακτικού (Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικών Προσφορών και Ανακήρυξης Προσωρινού Μειοδότη) της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ: 86381 του έργου: «Επισκευή Αυλείου Χώρου 11ου Δημοτικού Σχολείου»