Απόφαση 506 (46ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 17 Νοέμβριος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
46η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
506η απόφαση
Ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας / Αξιολόγησης διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ Κ.Λ.Π.)» προϋπολ. μελέτης 525.200,00€