Απόφαση 76 (8ης Συν. Ο.Ε. 2018)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 27 Φεβρουάριος, 2018 - 10:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
8η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
76η απόφαση
ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΆΣΚΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. Α2521/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ