Πρόσκληση 12ης Συν. Ο.Ε. 2019

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 26 Μάρτιος, 2019 - 13:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
12η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 11/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ

Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 83/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»- ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Θέμα: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ- ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤO ΠΛΑΙΣΙO ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ), ΠΡΟΫΠ.ΜΕΛ. 294.144,00€

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΤΟΥ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 74870 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ – ΥΠΑΤΗΣ – ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ - ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ». ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 241.800,00 ΕΥΡΩ (ΜΕ Φ.Π.Α. 24%).

Θέμα: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ