Πρόσκληση 45ης Συν. Ο.Ε. 2018

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 20 Νοέμβριος, 2018 - 13:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
45η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 44ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ & ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛ. ΜΕΛΕΤΗΣ 74.000,00€

Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΩΝ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛ. ΜΕΛΕΤΗΣ 69.886,40€

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΗ Η ΜΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΥΠΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΥΛΩΝΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ

Θέμα: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΟΠΟΥ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΜΙΑΣ (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΥ -ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ )-ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ -ΠΡΟΥΠΟΛ, 59.925,82€ (ΜΕ Φ.Π.Α. 24%)

Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 1ΟΥ & 2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ/FEAD)»

Θέμα: ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ» ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 22.000,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α

Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ : «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 607.600,00 € (ΜΕ Φ.Π.Α.)»

Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 76141 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ»

Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 484/12-11-2018 (Α.Δ.Α. : ΩΡ7ΖΩΛΚ-ΕΧΟ) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΕΦΕΣΗΣ 42/2018 ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΕΦΕΣΗΣ 658/ΤΜ/83/2018 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 329/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ