Πρόσκληση 4ης Συν. Ο.Ε. 2019

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 28 Ιανουάριος, 2019 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
4η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 3/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» ΠΡΟΥΠΟΛ. 319.000,00€

Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Θέμα: ΑΣΚΗΣΗ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΑΡΙΘΜ. 2008/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ-ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ- ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 57 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΟΥ ΣΤΗΝ ΛΑΜΙΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΑ -ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ»

Θέμα: EΓΚΡΙΣΗ H MH ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 74870 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ – ΥΠΑΤΗΣ – ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ - ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ»