Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 541 - 570 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 28/02/2024
Π.χ., 28/02/2024
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπής Ημερομηνία Συνεδρίασηςαύξουσα ταξινόμηση Επιλογές
8 104 Απευθείας μίσθωση ακινήτων, κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης, για τη στέγαση των 1ου , 2ου , 4ου , 8ου... Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 22/05/2020 περισσότερα
8 120 Παράταση προθεσμίας του έργου «Κατασκευή γηπέδων 5Χ5. Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 22/05/2020 περισσότερα
8 115 Σύσταση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου ΄Κατασκευή Κλειστού Κολυμβητηρίου Λαμίας΄ Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 22/05/2020 περισσότερα
8 110 Χορήγηση σύμφωνης γνώμης επί της υπ’ αριθμ. 76/25-2-2020 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. περί... Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 22/05/2020 περισσότερα
8 105 Έγκριση οικονομοτεχνικής μελέτης Βιωσιμότητας, έγκριση σύστασης και έγκριση συμμετοχής του Δήμου... Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 22/05/2020 περισσότερα
8 121 Παράταση προθεσμίας του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Υπάτης». Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 22/05/2020 περισσότερα
8 116 Σύσταση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών που ενσωματώνονται στο έργο ΄Κατασκευή... Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 22/05/2020 περισσότερα
8 111 Αμοιβή δικηγόρου – εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 22/05/2020 περισσότερα
8 106 Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 22/05/2020 περισσότερα
8 122 Παράταση προθεσμίας του έργου: «Υποδομή γηπέδων για υποδοχή πλαστικού χλοοτάπητα». Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 22/05/2020 περισσότερα
8 117 Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του Έργου: «Επισκευές-Βελτιώσεις Προαυλίων Χώρων Σχολικών... Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 22/05/2020 περισσότερα
8 112 Αίτημα Πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) για την Υλοποίηση Προγραμμάτων Άθλησης για... Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 22/05/2020 περισσότερα
8 107 Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικού ακινήτου στη Διεύθυνσης Πυροσβεστικής Ν.Φθιώτιδας για... Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 22/05/2020 περισσότερα
8 123 Παράταση Προθεσμίας του έργου: «Μεταστέγαση Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης... Δημοτικό Συμβούλιο Παρ, 22/05/2020 περισσότερα
18 216 Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης και έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/05/2020 περισσότερα
18 212 « Έγκριση 1ου... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/05/2020 περισσότερα
18 213 Ανάκληση της υπ’ αριθ. 194/5-5-2020 (ΑΔΑ : ΨΘΜΟΩΛΚ-Λ01) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής – Λήψη... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/05/2020 περισσότερα
18 214 Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης και έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/05/2020 περισσότερα
18 215 Εισήγηση στο Δ.Σ. για τροποποίηση της απόφασης 164/7-4-2020 ως προς την διάρκειας... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/05/2020 περισσότερα
17 206 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΟΔΩΝ ΚΑΙ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/05/2020 περισσότερα
17 201 Εξωδικαστικός συμβιβασμός, μετά από τις με αριθ. πρωτ. 54307/30-12-2019, 4999/3-2-2020 και 8361/... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/05/2020 περισσότερα
17 207 Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών για την αποκατάσταση ζημιών λόγω κατολισθήσεων εξαιτίας έντονων... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/05/2020 περισσότερα
17 202 Καθορισμός συμπληρωματικής αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/05/2020 περισσότερα
17 208 Έγκριση 3ου πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού και ανακήρυξη προσωρινού... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/05/2020 περισσότερα
17 203 Αποδοχή δωρεάς αγροτεμαχίου ευρισκόμενου στην Κοινότητα Αργυροχωρίου του Δήμου Λαμιέων. Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/05/2020 περισσότερα
17 209 Έγκριση 3ου Πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/05/2020 περισσότερα
17 204 Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης και έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/05/2020 περισσότερα
17 199 Aναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/05/2020 περισσότερα
17 210 Εγκριση πρακτικού Ι διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/05/2020 περισσότερα
17 205 Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΚ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/05/2020 περισσότερα

Σελίδες