Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 991 - 1020 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 23/07/2024
Π.χ., 23/07/2024
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπής Ημερομηνία Συνεδρίασηςαύξουσα ταξινόμηση Επιλογές
19 458 Τροποποίηση άρθρου 6.1.4 Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 04/12/2019 περισσότερα
19 474 Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση και επισκευή γηπέδου... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 04/12/2019 περισσότερα
19 453 Eγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού έως και το 3ο τρίμηνο έτους 2019 – εισήγηση στο... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 04/12/2019 περισσότερα
19 469 Λύση Σύμβασης και Επιστροφή της Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης της Κοινοπραξίας... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 04/12/2019 περισσότερα
19 485 Παράτασης Προθεσμίας του έργου: « Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τοπικών Κοινοτήτων ». Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 04/12/2019 περισσότερα
19 448 Aναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και τροποποίηση του τεχνικού... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 04/12/2019 περισσότερα
19 464 Θεώρηση άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 04/12/2019 περισσότερα
19 480 Περί σύστασης Επιτροπής Οριστικης Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών ΔΕ Υπάτης» Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 04/12/2019 περισσότερα
19 443 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λαμιέων (με τον αναπληρωτή του) στη Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 04/12/2019 περισσότερα
19 459 Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 04/12/2019 περισσότερα
19 475 Περί σύστασης Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Ν. Βράχας» αναδόχου Μάρδας Β. –... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 04/12/2019 περισσότερα
19 454 Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής που αφορούν σε παροχές γενικών υπηρεσιών Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 04/12/2019 περισσότερα
19 470 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Υπάτης» Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 04/12/2019 περισσότερα
19 486 Παράτασης προθεσμίας του έργου: «Μεταστέγαση Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου». Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 04/12/2019 περισσότερα
19 449 Ολοκλήρωση του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 04/12/2019 περισσότερα
19 465 Θεώρηση άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 04/12/2019 περισσότερα
19 481 Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή-συντήρηση κατακόρυφης σήμανσης δημοτικού... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 04/12/2019 περισσότερα
19 444 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λαμιέων (με τον αναπληρωτή του) για την εκπροσώπηση του στην... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 04/12/2019 περισσότερα
19 460 Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 04/12/2019 περισσότερα
19 476 Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «Προσθήκη κατ’ επέκταση στο 6ο... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 04/12/2019 περισσότερα
41 362 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου αστεροσχολείου... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/12/2019 περισσότερα
41 363 Έγκριση ή μη 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/12/2019 περισσότερα
41 364 Έγκριση ή μη του 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/12/2019 περισσότερα
41 359 'Εγκριση μετακίνησης και διαμονής εκτός έδρας Αντιδημάρχου για τη συμμετοχή του στις συναντήσεις... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/12/2019 περισσότερα
41 365 Έγκριση ή μη 1ου... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/12/2019 περισσότερα
41 360 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αποπερατώσεις νεκροταφείων Δημοτικών... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/12/2019 περισσότερα
41 361 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Λαμίας-... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/12/2019 περισσότερα
2                 ... Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Τετ, 27/11/2019 περισσότερα
40 347 Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 26/11/2019 περισσότερα
40 342 Έγκριση της με αρ. 38/2019 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 26/11/2019 περισσότερα

Σελίδες