Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 1 - 30 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 29/03/2023
Π.χ., 29/03/2023
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςαύξουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
4 4           4η   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ... Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Τετ, 05/02/2020 περισσότερα
5 Απόφαση έγκρισης  εκδήλωσης  για την ημέρα της Γυναίκας  στις   8... Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Τετ, 12/02/2020 περισσότερα
2                 ... Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Τετ, 27/11/2019 περισσότερα
Ορίζουμε τους Δημοτικούς Συμβούλους, ως Εντεταλμένους Συμβούλους (αμισθί Αντιδημάρχους) του Δήμου... Απόφαση Δημάρχου Παρ, 06/09/2019 περισσότερα
Ορίζουμε Αθανάσιο Ντούζγο του Δημητρίου, Δημοτικό Σύμβουλο από τη Δημοτική Παράταξη «ΛΑΜΙΑ... Απόφαση Δημάρχου Παρ, 06/09/2019 περισσότερα
Ορισμός Αντιδημάρχων Απόφαση Δημάρχου Παρ, 29/09/2017 περισσότερα
Απόφαση Δημάρχου Πέμ, 31/07/2014 περισσότερα
Ορισμός εντεταλμένων Απόφαση Δημάρχου Παρ, 29/09/2017 περισσότερα
Απόφαση Δημάρχου Δευ, 04/08/2014 περισσότερα
Ορίζουμε τους Δημοτικούς Συμβούλους, ως Αντιδημάρχους του Δήμου Λαμιέων, με θητεία από 06/09/2019... Απόφαση Δημάρχου Παρ, 06/09/2019 περισσότερα
2 1 Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών Τρί, 29/03/2016 περισσότερα
19 268 ΑΣΚΗΣΗ Η ΜΗ ΕΦΕΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 31/05/2016 περισσότερα
11 157 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 05/04/2016 περισσότερα
8 103 ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ– ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 17/03/2016 περισσότερα
3 30 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ-ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -ΑΡΣΗ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 25/01/2016 περισσότερα
44 697 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ, ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ Ν. 4182/... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/12/2015 περισσότερα
34 467 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 29/09/2015 περισσότερα
28 375 ΔΕΣΜΕΥΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/08/2015 περισσότερα
51 587 Ορισμός μελών ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ Ή ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 22/12/2020 περισσότερα
23 299 ΔΕΣΜΕΥΣΗ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 23/06/2015 περισσότερα
9 122 Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού - Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών- Κατάρτιση όρων... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/03/2020 περισσότερα
47 507 Τροποποίηση- διόρθωση της με αρ. 472/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/11/2020 περισσότερα
2 39 Έγκριση 1ου πρακτικού διενέργειας επαναληπτικού συνοπτικού μειοδοτικού... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/01/2020 περισσότερα
42 376 Έγκριση ή μη 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/12/2019 περισσότερα
9 176 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/03/2014 περισσότερα
36 369 Άσκηση ή μη αίτησης αναίρεσης κατά της υπ΄ αριθ. Α8/2020 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/09/2020 περισσότερα
34 289 ΄Εγκριση 3ου πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού και ανακήρυξη προσωρινού... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/10/2019 περισσότερα
7 96 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 18/02/2014 περισσότερα
29 212 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ « ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ» -... Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 25/07/2019 περισσότερα
10 124 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 94/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/03/2015 περισσότερα

Σελίδες