Άρθρο 4 - Δομή και Περιεχόμενο των κειμένων των Δημοσίων Διαβουλεύσεων

Εκτυπώσιμη μορφή

Άρθρο 4

Δομή και Περιεχόμενο των κειμένων των Δημοσίων Διαβουλεύσεων 

 1. Τα κείμενα της δημόσιας διαβούλευσης δύναται να έχουν ενδεικτικά την παρακάτω δομή:
  1. συνοπτική παράθεση του θεματικού αντικειμένου της δημόσιας διαβούλευσης, 
  2. στοιχεία/κατευθυντήριες οδηγίες για την ακολουθούμενη διαδικασία, όπως πληροφορίες σχετικές με το που θα αποστέλλονται οι απαντήσεις, προθεσμία κατάθεσης απαντήσεων, τρόπο υποβολής απόψεων σύμφωνα με το άρθρο 5 και τυχόν περιορισμό ως προς την έκταση των απαντήσεων των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, 
  3. κυρίως κείμενο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και 
  4. παραρτήματα.
 2. Το κυρίως κείμενο της δημόσιας διαβούλευσης δύναται να περιέχει ιδίως: 
  1. ανάλυση του σχετικού νομικού πλαισίου, 
  2. περιγραφή ζητημάτων που αφορούν τους τομείς τοπικού ενδιαφέροντος ή/και προτεινόμενα μέτρα, 
  3. την ακολουθούμενη διεθνή πρακτική επί παρομοίου θέματος, 
  4. σχέδιο απόφασης που σκοπεύει να εκδώσει το Δημοτικό Συμβούλιο, 
  5. ειδικό ερωτηματολόγιο επί του οποίου οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απαντήσουν και 
  6. εκτίμηση του κόστους και των ωφελειών της σκοπούμενης ρύθμισης ή μέτρου, μέσω σχετικών οικονομικών αναλύσεων.