Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμέτοχης στη δημοτική επιτροπή Ισότητας των φύλων του Δήμου Λαμιέων

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Πέμ, 24/10/2019 - 12:10

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμέτοχης

Στη δημοτική επιτροπή Ισότητας των φύλων

του Δήμου Λαμιέων

Ο Δήμος Λαμιέων στις 7/11/2011 προχώρησε στην υπογραφή  της “ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΧΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ”, αναλαμβάνοντας εξ ολοκλήρου τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που απορρέουν από αυτή, σχετικά με την πολιτική ισότητας.

Στα πλαίσια των υποχρεώσεων αυτών ο Δήμος μας προτίθεται να προβεί εκ νέου στη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων, με τις διαδικασίες και την σύσταση που προβλέπονται με το άρθρο 6 του Ν. 4604/ 2019 και την προσθήκη του άρθρου 70Α  στο Ν.3852/2010 (Α'87)

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, μεταξύ άλλων, έχουν:

 1. Εκπρόσωπος τοπικού επαγγελματικού/εμπορικού συλλόγου ή συνεταιριστικής οργάνωσης.
 2. Εκπρόσωπος τοπικού γυναικείου/φεμινιστικού συλλόγου/φεμινιστικής οργάνωσης ή μη κυβερνητικής οργάνωσης με δράση στα θέματα της ισότητας των φύλων.
 3. Δύο εμπειρογνώμονες δημότες (ένας από κάθε φύλο) στα θέματα ένταξης της διάστασης του φύλου στις τοπικές πολιτικές

Ενδεικτικά οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων μπορεί να είναι οι εξής:

  • Η εισήγηση προτάσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς και η προώθηση, με κάθε πρόσφορο μέσο, σε επίπεδο Δήμου του γενικότερου στόχου για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς και τις πολιτικές που σχεδιάζει και υλοποιεί ο Δήμος.
  • Η ευαισθητοποίηση/ενημέρωση και πληροφόρηση των κατοίκων στο ζήτημα της ισότητας με διοργάνωση εκδηλώσεων, ελεύθερων συζητήσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων, επιμορφωτικών προγραμμάτων και μέτρων δράσης.
  • Ο εντοπισμός και η προσπάθεια εξεύρεσης και προώθησης λύσεων των προβλημάτων που προκύπτουν σε τοπικό επίπεδο από κρίσεις που γίνονται σε βάρος του ενός φύλου στον τομέα της εργασίας, της παιδείας, της εκπαίδευσης, των οικογενειακών σχέσεων, της υγείας, της κοινωνικής ασφάλισης, κ.λπ.
  • Η επιδίωξη μόνιμης και στενής συνεργασίας με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας, τους Δήμους του Νομού, τις τοπικές συνδικαλιστικές και συνεταιριστικές οργανώσεις και τους μαζικούς φορείς.
  • Η συνεργασία με τα κατά τόπους Συμβουλευτικά Κέντρα των Δήμων του Νομού ή/και τις δομές της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.
  • Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους σε αυτή κανενός είδους αμοιβή ή αποζημίωση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων με τους εξής τρόπους:

 το αργότερο μέχρι τις 29 Οκτωβρίου 2019

Αρμόδιος για πληροφορίες: Ζαχαράκη Αλεξάνδρα (τηλ. 2231351024) 

Ακολούθως η εν λόγω Επιτροπή θα συγκροτηθεί με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στα Γραφεία των Κοινοτήτων. 

 

Ο Αντιδήμαρχος

 

Παναγιώτης Στασινός