Πρόσκληση 51ης Συν. Ο.Ε. 2020

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 22 Δεκέμβριος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
51η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: ΄Εγκριση της αριθμ. 52/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λαμιέων περί Έγκρισης Οικονομικών Καταστάσεων Οικονομικού έτους 2019.

Θέμα: Τροποποίηση της με αρ. 543/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Θέμα: Καθορισμός αμοιβής συνεργαζόμενων δικηγόρων.

Θέμα: : Άσκηση προσφυγής κατά της υπ΄αριθμ. 234010 / 08-12-2020 (Α.Δ.Α. : 9ΛΚΞΟΡ10-ΡΘΙ) Απόφασης Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας - ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής .

Θέμα: Αποδοχή δωρεάς μασκών από την εταιρεία NEXANS.

Θέμα: Σύσταση Επιτροπής για την διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων ανάδειξης των μελών των Επιτροπών των Διαγωνισμών για το έτος 2021.

Θέμα: Παράταση προθεσμίας του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ».

Θέμα: Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών για την εκτέλεση εργασιών για τη βελτίωση της βατότητας οδών στην Κοινότητα Παύλιανης.

Θέμα: : Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ), της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Λαμιέων, για το έργο «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΙΧΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Θέμα: Υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση 65 του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα» στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)

Θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Προορισμού Δήμου Λαμιέων» στην υπ. αριθ. πρωτ.: 403/24.02.2020 (ΑΔΑ:6Γ697ΛΗ-ΞΤΓ) Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Κωδικός 65,ΟΠΣ:4138, ΄Εκδοση 1/0 με τίτλο: «Δράσεις προστασίας και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτιστικού /φυσικού αποθέματος στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» που χρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους.

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon Εισηγήσεις Ο.Ε. 51/20207.04 MB