Κανονισμός λειτουργίας Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης