Εγγραφή αδήλωτου στο Μητρώο Αρρένων

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

  1. Αίτηση ενδιαφερόμενου (συνημμένο αρχείο).
  2. Υπεύθυνη δήλωση περί μη εγγραφής (συνημμένο αρχείο).
  3. Ληξιαρχική Πράξη γέννησης.
  4. Πιστοποιητικό αδήλωτου.

Επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο για να ενημερωθείτε για τον χρόνο και το κόστος εξυπηρέτησης.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ