Άδεια χρήσης μουσικών οργάνων & παράταση

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

  1. Αίτηση ενδιαφερόμενου (συνημμένο αρχείο).
  2. Φωτοαντίγραφο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος ή της προέγκρισης που έχει χορηγηθεί από το Δήμο.
  3. Παράβολο σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. οικ.  61167/17-12-2007 (ΦΕΚ 2438/Β/2007).
  4. Δήλωση υπογεγραμμένη από μηχανικό, για την σχεδιαζόμενη ηχομόνωση, τη θέση και την ισχύ των ηχείων και εφόσον γίνεται χρήση μουσικής στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος θα συνοδεύεται με κάτοψη με τη θέση και την κατεύθυνση των ηχείων.
  5. Άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων, η οποία χορηγείται από αντίστοιχο Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης.
  6. Βεβαίωση περί μη οφειλής στον Δήμο.
  7. Δύο (2) φωτογραφίες.

Παρατηρήσεις

  1. Για την έκδοση της άδειας μουσικών οργάνων απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας.
  2. Η άδεια εκδίδεται για αόριστο χρονικό διάστημα, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος δηλώσει ότι επιθυμεί την έκδοσή της για διάστημα ορισμένο. Ανανέωση της άδειας μουσικών οργάνων, σε περίπτωση που αυτή εκδόθηκε για περιορισμένη χρονική διάρκεια, ζητείται από το Δήμο ένα (1) μήνα πριν από την λήξη της. Μέχρι την έκδοση ή μη της πράξης ανανέωσης η χρήση των μουσικών οργάνων τεκμαίρεται ότι είναι νόμιμη. 
  3. Η άδεια μουσικών οργάνων κοινοποιείται από το Δήμο στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Χρόνος

Η άδεια χρήσης μουσικών οργάνων χορηγείται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την αποστολή της γνωμοδότησης της Υγειονομικής Υπηρεσίας. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δέκα (10) ημερών, λογίζεται ότι η άδεια έχει εκδοθεί. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτησή του να ζητήσει τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από το Δήμο.

Κόστος

Παράβολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. οικ. 61127 / 17-12-2007

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ