Άδεια Πολιτικού Γάμου

Απαραίτητα δικαιολογητικά :

  1. Αίτηση ενδιαφερόμενου (συνημμένο αρχείο).
  2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (και των δύο).
  3. Φωτοτυπία του Δελτίου Ταυτότητας (και των δύο).
  4. Παράβολο χαρτοσήμου των 15 ευρώ για την κάθε άδεια από Δ.Ο.Υ.
  5. Αποδεικτικό στοιχείο κατοικίας για κάθε άδεια (λογαριασμός Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε. ή Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ή Εκκαθαριστικό Δ.Ο.Υ.), με διεύθυνση στο Δήμο Λαμιεών και στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η Άδεια Γάμου.
  6. Υπεύθυνη Δήλωση.

 

Οι διαζευγμένοι πρέπει να υποβάλλουν επιπλέον τα παρακάτω:

  1. Διαζευκτήριο.
  2. Ληξιαρχική Πράξη του Γάμου στην οποία να αναφέρεται η λύση του.

 

Οι χήροι/ες πρέπει να υποβάλλουν επιπλέον:

  1. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου του/της συζύγου.

 

Οι Πολιτικοί Γάμοι τελούνται κάθε Τρίτη και Πέμπτη.

Το κόστος εξυπηρέτησης αναφέρεται στα δικαιολογητικά.

Επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο για να ενημερωθείτε για τον χρόνο εξυπηρέτησης.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ