Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων

Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (ωδείων, μουσικών σχολών, χορωδιών, συμφωνικών ορχηστρών και συγκροτημάτων μουσικής δωματίου)

Δικαιούχοι άδειας

Άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας μουσικών ιδρυμάτων ή πάσης φύσεως τμημάτων και παραρτημάτων αυτών χορηγείται

 1. σε φυσικά πρόσωπα απολαύοντα των αστικών και πολιτικών δικαιωμάτων του Έλληνος πολίτου τα οποία έχουν τουλάχιστον απολυτήριο δημοτικού σχολείου
 2. σε Νομικά Πρόσωπα και
 3. σε Δήμους

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Όταν ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο:

 1. Αίτηση ενδιαφερόμενου (συνημμένο αρχείο).
 2. Αποδεικτικό σπουδών και λοιπών ενδεχομένως προσόντων (τουλάχιστον Απολυτήριο Λυκείου.
 3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίο.
 4. Εφόσον ο αιτών είναι άνδρας: Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, ή (για άρρενες πολίτες κράτους-μέλους της ΕΕ εκτός της Ελλάδος) ότι στη χώρα της οποίας έχει την ιθαγένεια δεν προβλέπεται υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.
 5. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, που να φανερώνει ότι, ο αιτών δεν έχει καταδικασθεί για λιποταξία ή σε οιανδήποτε ποινή για κακούργημα, κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παραβίαση καθήκοντος, έγκλημα κατά των ηθών και συκοφαντική δυσφήμηση (το ανωτέρω δικαιολογητικό αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία εφόσον εκδίδεται από ημεδαπές αρχές- ΔΙΑΔΠ/22863/16-10-2006).
 6. Υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο ότι i) απολαμβάνει τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα του πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε., ii) δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και iii) δεν έχει παραπεμφθεί σε ποινική δίωξη για πλημμέλημα ή κακούργημα με απευθείας κλήση ή βούλευμα την τελευταία πενταετία και δεν έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη από την εισαγγελική αρχή του τόπου κατοικίας του ούτε από άλλη εισαγγελική αρχή της χώρας. iv) δεν είναι μουσικός σε δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα ο ίδιος ή σύζυγος αυτού ή συγγενής εξ αίματος ή αγχιστείας πρώτου βαθμού. v) δεν έχει απολυθεί από δημόσια υπηρεσία λόγω ανεπάρκειας ως προς την εκπλήρωση των καθηκόντων του ή λόγω ασυμβίβαστης προς το έργο του διαγωγής, (έλλειψη ηθικής ικανότητος), vi) δεν έχει υπερβεί το 70ον έτος της ηλικίας του, vii) δεν είναι δημόσιος υπάλληλος.
 7. Παράβολο 440€ υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
 8. Αρχιτεκτονικές κατόψεις (εις απλούν) των ορόφων που χρησιμοποιεί το εκπαιδευτήριο, στις οποίες θα αποτυπώνεται και η κλίμακα κινδύνου. Θα φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του Μηχανικού, και θα αναγράφονται: α. ο ιδιοκτήτης του κτιρίου β. ο μισθωτής και ο τίτλος του εκπαιδευτήριου, και γ. διεύθυνση και αριθμός.
 9. Τομή (εις απλούν) (εάν υπάρχει κλιμακοστάσιο, στη θέση του κλιμακοστασίου θα αναγράφεται το πραγματικό ύψος). Θα φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του Μηχανικού, και θα αναγράφονται: α. ο ιδιοκτήτης του κτιρίου β. ο μισθωτής και ο τίτλος του εκπαιδευτήριου, και γ. διεύθυνση και αριθμός.
 10. Υπεύθυνη δήλωση δύο (2) Πολιτικών Μηχανικών για τη στατική επάρκεια και αντοχή του κτιρίου. Ελάχιστο επιτρεπτό βάρος φορτίου 350 κιλά ανά τετραγωνικό μέτρο.
 11. Αντίγραφο άδειας οικοδομής, θεωρημένης από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία. Σε περίπτωση που Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αποτελεί μέρος του συγκροτήματος Ιερού Ναού, άδεια Ναοδομίας.
 12. Από μια σειρά σχεδίων της άδειας οικοδομής.
 13. Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι έχουν ληφθεί τα μέτρα Πυρασφάλειας στο κτίσμα που θα λειτουργήσει το εκπαιδευτήριο.
 14. Άδεια αλλαγής χρήσης σε Μουσικό εκπαιδευτήριο από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, με θεωρημένα τα αρχιτεκτονικά σχέδια απ' αυτήν.

Όταν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο:

 1. Αίτηση ενδιαφερόμενου (συνημμένο αρχείο).
 2. Αντίγραφο του καταστατικού του αιτουμένου την ίδρυση του ιδρύματος Νομικού Προσώπου.
 3. Αντίγραφο της πράξεως του Διοικητικού Συμβουλίου για ανάθεση της διοίκησης του Ιδρύματος σε Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τα μέλη του σωματείου ή από τους διοικούντες το νομικό πρόσωπο εφ’ όσον το νομικό πρόσωπο αποφασίσει ότι το Ίδρυμα θα διοικείται από επιτροπή.
 4. Παράβολο 440€ υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
 5. Τα δικαιολογητικά α’ έως ε’ των φυσικών προσώπων για κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της τυχόν συσταθείσης προς διοίκηση του ιδρύματος Επιτροπής.
 6. Τα δικαιολογητικά 8 έως 14, που υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα.

Όταν ο αιτών είναι Δήμος:

 1. Αίτηση ενδιαφερόμενου (συνημμένο αρχείο).
 2. Αντίγραφο της πράξεως του Δημοτικού Συμβουλίου για ανάθεση της διοικήσεως του ιδρύματος σε τριμελή επιτροπή η οποία θα αποτελείται από μέλη του Συμβουλίου ή δημότες.
 3. Τα δικαιολογητικά α’ έως ε’ των φυσικών προσώπων για κάθε μέλος της Διοικητικής του Ιδρύματος Επιτροπής.
 4. Τα δικαιολογητικά 8 έως 14 που υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα.

Έλεγχος καταλληλότητας κτιριακών εγκαταστάσεων

Ο έλεγχος των προϋποθέσεων καταλληλότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων γίνεται από Επιτροπή που αποτελείται από δύο τεχνικούς (αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό) και έναν υγειονομικό. Για την Περιφέρεια Αττικής η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. Εκτός Αττικής ορίζονται Επιτροπές με την ίδια σύνθεση, με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας. Η Επιτροπή ενεργεί αυτοψία και υποβάλλει έκθεση στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Επίσης προβαίνει και σε περιοδικό κτιριολογικό έλεγχο, μετά από εντολή της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού.

Προδιαγραφές κτιρίου

 1. Το Μουσικό Εκπαιδευτήριο στεγάζεται σε ενιαίο κτίριο ή ενιαίο συγκρότημα κτιρίων.
 2. Το κτίριο πρέπει να διαθέτει πέντε (5) τουλάχιστον αίθουσες διδασκαλίας όταν πρόκειται να στεγαστεί Ωδείο, και τρεις (3) τουλάχιστον αίθουσες διδασκαλίας όταν πρόκειται να στεγαστεί Μουσική Σχολή ή παράρτημα αυτών. Επίσης πρέπει να διαθέτει γραφείο και χώρο αναμονής και οι διάδρομοι του να έχουν πλάτος τουλάχιστον 1 m.
 3. Από τις αίθουσες διδασκαλίας μία τουλάχιστον αίθουσα να έχει εμβαδόν 16m2 και οι λοιπές τουλάχιστον 10 m2
 4. Το ύψος των αιθουσών να είναι καθαρό 2,80m και η σχέση μήκους προς πλάτος να μην ξεπερνά το 2:1.
 5. Οι αίθουσες διδασκαλίας να έχουν φυσικό φωτισμό και αερισμό. Κατά τις νυχτερινές ώρες επιβάλλεται άπλετος τεχνητός φωτισμός, ελεύθερος από σκιές (η τοποθέτηση γίνεται σύμφωνα με την υπόδειξη της Επιτροπής Κτιριολογικού Ελέγχου).
 6. Δεν επιτρέπεται οι αίθουσες διδασκαλίας να είναι σε χώρους που δεν έχουν χαρακτηριστεί ως χώροι κυρίας χρήσεως (υπόγεια, αποθήκες, πατάρια, γκαράζ κ.λπ.).
 7. Οι πόρτες πρέπει να ανοίγουν προς τα έξω και να έχουν πλάτος μεγαλύτερο των 0,90 m. Σε περιπτώσεις παλαιών κτιρίων (π.χ. διατηρητέων) θα υποδεικνύεται η προσφορότερη λύση από την αρμόδια επιτροπή κτιριολογικού ελέγχου.
 8. Το μουσικό εκπαιδευτήριο πρέπει να έχει δύο τουαλέτες (χωριστά αγοριών και κοριτσιών) που να πληρούν τους όρους υγιεινής. Τα είδη υγιεινής πρέπει να είναι λευκού χρώματος και οι τοίχοι να είναι επενδυμένοι με πλακάκια λευκού χρώματος μέχρι ύψους 1,80 m. Πρέπει να διαθέτουν φυσικό ή τεχνητό εξαερισμό, καθώς και λαμπτήρες ασφαλείας.
 9. Δεν επιτρέπεται η χρήση εύφλεκτων υλικών για διακόσμηση (π.χ. κουρτίνες, μοκέτες, νάιλον κ.λπ.)
 10. Να υπάρχει πυρασφάλεια, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σε εμφανή σημεία και σε ύψος ασφάλειας για παιδιά.
 11. Να υπάρχει έξοδος κινδύνου με πινακίδες προσανατολισμού της. Η έξοδος κινδύνου καθορίζεται κατά τις υποδείξεις της αρμόδιας επιτροπής κτιριολογικού ελέγχου, ανάλογα με το ύψος του κτιρίου και το δυναμικό του εκπαιδευτηρίου.
 12. Το ελεύθερο ύψος των πατημάτων του κλιμακοστασίου μέχρι τον ουρανό αυτού (ύψος διελεύσεως) σε μονοκατοικίες να μην είναι μικρότερο του 1,80 m και σε πολυκατοικίες μικρότερο των 2m.
 13. Τα κιγκλιδώματα βεραντών και κλιμακοστασίων να έχουν ύψος τουλάχιστον 1,10 m.
 14. Να υπάρχει θέρμανση (όχι σόμπες πετρελαίου ή γκαζιού).
 15. Να υπάρχει, όπου είναι απαραίτητο, ηχομόνωση, εφ' όσον συντρέχουν λόγοι.
 16. Να υπάρχει φωτισμός ασφαλείας σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος, στην είσοδο, διάδρομο, έξοδο κινδύνου και απόληξη κλιμακοστασίου κινδύνου.
 17. Το εκπαιδευτήριο μπορεί να στεγάζεται και στον τρίτο υπέρ το ισόγειο όροφο.
 18. Κατά το στάδιο της τελικής αυτοψίας οι αίθουσες διδασκαλίας πρέπει να έχουν τα απαιτούμενα μουσικά όργανα.
 19. Δεν επιτρέπεται διδασκαλία μαθημάτων σε χώρους του εκπαιδευτηρίου εκτός εκείνων για τους οποίους έχει εκδοθεί η άδεια.

Μεταβίβαση άδειας

 1. Επιτρέπεται μεταβίβασις της αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικού μουσικού εκπαιδευτικού ιδρύματος εις πάντα έχοντα τα δια τους ιδρυτας οριζόμενα και του παρόντος προσόντα κατόπιν υποβολής των εν άρθρω 2 του παρόντος οριζομένων δικαιολογητικών.
 2. Εις περίπτωσιν θανάτου του ιδιοκτήτου το εκπαιδευτικόν μουσικόν ίδρυμα περιέρχεται εις τους νομίμους κληρονόμους, εφ’ όσον κέκτηνται τα δια τους ιδρυτάς απαιτούμενα προσόντα. Υπό των κληρονόμων του ιδρυτού δύναται να γίνη μεταβίβασις της αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικού μουσικού εκπαιδευτικού ιδρύματος εις πάντα έχοντα τα προσόντα τούτα ή λειτουργία του ιδρύματος επιτρέπεται μόνον μέχρι λήξεως του σχολικού έτους , υπ’ ευθήνην τούτων αιρομένης από του επομένου σχολικού έτους της αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας. Προκειμένου περί κληρονόμων διανυόντων το 18ον έτος της ηλικίας αυτών επιτρέπεται η δια μιαν τριετίαν μεταβίβασις της αδείας εις έτερον πρόσωπον κεκτημένον τα εν άρθρω 2 του παρόντος οριζόμενα προσόντα μετά την παρέλευσιν της οποίας η ιδιοκτησία του ιδρύματος επανέρχεται αυτοδικαίως εις τους κληρονόμους ταύτης,
 3. Η έγκρισις μεταβιβάσεως της αδείας χορηγείται δι’ αποφάσεως εκδιδομένης υπό του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και εφ’ όσον τα εις α μεταβιβάζεται η άδεια πρόσωπα κέκτηνται τα υπό του παρόντος οριζόμενα προσόντα».

Στους Δήμους αρμόδιο όργανο είναι ο Δήμαρχος.

Άρση άδειας

Άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικού μουσικού ιδρύματος αίρεται, καθ’ ον τρόπον χορηγείται, δια τους κάτωθι λόγους:

 1. Εάν το ίδρυμα διέκοψεν επί δύο, συνεχή σχολικά έτη την λειτουργίαν του
 2. Εάν το ίδρυμα δεν συμμορφούται προς τας διατάξεις του παρόντος.

Σχολές και Τμήματα

 1. Στα Ωδεία:
  1. Σχολή Ανωτέρων Θεωρητικών Μαθημάτων και Συνθέσεως, με τμήματα:
   1. Αρμονίας
   2. ενοργανώσεως
   3. αντιστίξεως και φυγής
   4. ενορχηστρώσεως και
   5. συνθέσεως
  2. Σχολή Διευθύνσεως Μουσικών Συγκροτημάτων με τμήματα:
   1. διευθύνσεως χορωδίας
   2. διευθύνσεως φιλαρμονικής και
   3. διευθύνσεως συμφωνικής ορχήστρας.
  3. Σχολή ενόργανου μουσικής με τμήματα:
   1. πλήκτρων
   2. εγχόρδων
   3. πνευστών
   4. κρουστών οργάνων
   5. κλασσικής κιθάρας
  4. Σχολή Μονωδίας με τμήματα:
   1. Μονωδίας και
   2. Μελοδραματικής
   3. Σχολή Εκκλησιαστικής Μουσικής
 2. Στις Μουσικές Σχολές:
  1. τμήμα αρμονίας
  2. αντιστίξεως και φυγής
  3. πληκτρών
  4. εγχόρδων
  5. πνευστών
  6. μονωδίας
  7. κλασσικής κιθάρας

Για τη χορήγηση της προβλεπομένης αδείας πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις λειτουργίας τουλάχιστον των κάτωθι Σχολών και τμημάτων:

Για τα Ωδεία:

 1. Σχολής Ανωτέρων Θεωρητικών Μαθημάτων, με τμήματα :
  1. αρμονίας
  2. ενοργανώσεως,
  3. αντιστίξεως και φυγής
 2. Σχολής ενοργάνου Μουσικής με τμήματα:
  1. πληκτρών
  2. εγχόρδων και
  3. πνευστών
 3. Σχολή μονωδίας, με τμήματα:
  1. μονωδίας και
  2. μελοδραματικής

Προσωνυμία

Κάθε μουσικό εκπαιδευτικό ίδρυμα δύναται να έχει ιδίαν προσωνυμία στην Ελληνική γλώσσα.

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ξενόγλωσσων προσωνυμιών ή λέξεων ως «ακαδημία» «Ανωτάτη» «Εθνικόν» «Ελληνικόν» «Μουσικόν ινστιτούτον» «Ινστιτούτον Μουσικής» κλπ.

Ο χρόνος και το κόστος εξυπηρέτησης αναφέρονται στο συνημμένο αρχείο.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ