Άδεια Κυκλοφοριακής Σύνδεσης

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

  1. Αίτηση έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης (παρέχεται έντυπη από την Υπηρεσία ή στο σύνδεσμο παρακάτω)
  2. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ιδιοκτήτη κατοχής αγροκτήματος
  3. Τοπογραφικό διάγραμμα περιοχής (εις 3/πλούν)(κλ1:500)
  4. Οριζοντιογραφία κόμβου με οριζόντια και κάθετη σήμανση( κλ:1:200)
  5. Τομές κατασκευών (εις 3/πλούν)
  6. Μελέτη ηλεκτροφωτισμού(εις 3/πλούν)
  7. Τεχνική περιγραφή (εις 3/πλούν)

Επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο για να ενημερωθείτε για τον χρόνο εξυπηρέτησης.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ