Άδεια υποβιβασμού κρασπέδων και διαμόρφωσης πεζοδρομίου

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

  1. Σχέδιο θεωρημένο από την πολεοδομία που να φαίνεται η συγκεκριμένη θέση στάθμευσης.
  2. Συμβολαιογραφική πράξη δέσμευσης του αντίστοιχου χώρου.
  3. Τοπογραφικό διάγραμμα αποτύπωσης της θέσης υποβιβασμού-διαμόρφωσης πεζοδρομίου και εισόδου parking (με οριζοντιογραφικά και υψομετρικά στοιχεία).

Επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο για να ενημερωθείτε για τον χρόνο εξυπηρέτησης.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ