Δήλωση Γέννησης

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (συνημμένο αρχείο).
  2. Ιατρικό Πιστοποιητικό γέννησης (κλινικής ή νοσοκομείου).
  3. Αστυνομικές ταυτότητες των γονέων.
  4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης των γονέων.

Επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο για να ενημερωθείτε για τον χρόνο και το κόστος εξυπηρέτησης.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ