Αλλαγή στοιχείων λόγω αναγνώρισης

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

  1. Αίτηση ενδιαφερόμενου (συνημμένο αρχείο).
  2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης (νέα).
  3. Συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης (πρωτότυπη).
  4. Πιστοποιητικό από Μητρώα Αρρένων και Δημοτολόγια του ατόμου, που έκανε την αναγνώριση και του ατόμου, που αναγνωρίζεται.

Επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο για να ενημερωθείτε για τον χρόνο και το κόστος εξυπηρέτησης.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ