Διόρθωση ηλικίας

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

  1. Αίτηση ενδιαφερομένου (συνημμένο αρχείο).
  2. Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων.
  3. Κάθε επίσημο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εσφαλμένη η ηλικία.

Επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο για να ενημερωθείτε για τον χρόνο και το κόστος εξυπηρέτησης.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ