Καταστάσεις συμμετεχόντων πωλητών στις Λαϊκές Αγορές