Αντιδήμαρχοι

Αντιδήμαρχος Ποντίκα Αμαλία (προφίλ)

Αρμοδιότητες

Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διεθνών Σχέσεων.

Αντιδήμαρχος Κυρίτσης Δημήτριος (προφίλ)

Αρμοδιότητες

Προγραμματισμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Διαφάνειας - Κοινωνίας των Πολιτών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.

Αντιδήμαρχος Φώσκολος Παναγιώτης (προφίλ)

Αρμοδιότητες

Τοπικής Ανάπτυξης, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Απασχόλησης, Εμπορίου και  Επιχειρηματικότητας.

Αντιδήμαρχος Κουτσοβέλης Σωτήριος (προφίλ)

Αρμοδιότητες

Διοίκησης, Ανθρωπίνου Δυναμικού και Κατάρτισης, Ληξιαρχείου & Δημοτικής Κατάστασης και Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Αντιδήμαρχος Σταυρογιάννης Κωνσταντίνος (προφίλ)

Αρμοδιότητες

Περιβάλλοντος και πρασίνου, ποιότητας ζωής και ελεύθερου χώρου,  Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Πολιτικής Προστασίας, Εποπτείας και Διαχείρισης Κοινοτήτων.

Αντιδήμαρχος Μουστάκας Κωνσταντίνος (προφίλ)

Αρμοδιότητες

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Διαχείρισης Αδέσποτων και λειτουργίας Δημοτικού Κυνοκομείου.

Αντιδήμαρχος Στασινός Παναγιώτης (προφίλ)

Αρμοδιότητες

Δημόσιας Υγείας, προστασίας Γ’ Ηλικίας, προστασίας παιδικής ηλικίας, εποπτείας και λειτουργίας βρεφονηπιακών σταθμών, ισότητας Φύλων.


Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών  και της Διεύθυνσης Υποδομών και Τεχνικών Έργων παραμένουν στην ευθύνη του Δημάρχου Λαμιέων, με αναπληρωτές αντίστοιχα τους Σωτήριο Κουτσοβέλη (για τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών) και Κωνσταντίνο Σταυρογιάννη (για την Διεύθυνση Υποδομών και Τεχνικών Εργων).

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ [αμισθί αντιδήμαρχοι]:

  1. Για την οργάνωση, διοίκηση και έλεγχο της καταγραφής και αξιοποίησης της Δημοτικής Περιουσίας, για τα θέματα λειτουργίας λαϊκών αγορών και υπεύθυνος  για την Δημοτική Ενότητα Γοργοποτάμου, ο Δημήτριος Μπεσλεμές του Γεωργίου, 
  2. Για  την Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη, Κοινωνική Πολιτική, Κοινωνικές Δομές & Εθελοντισμό, ο Δημήτριος Τζούφλας του Κωνσταντίνου,
  3. Για την Παιδεία, Καινοτομία και δια βίου μάθηση, ο Αθανάσιος Παπαχρήστος του Νικολάου,
  4. Για την Αγροτική Ανάπτυξη, ο Γεώργιος Παλιούρας του Ιωάννη.
  5. Για τη λειτουργία της Δημοτικής Φιλαρμονικής ο Δημήτριος Αργυρίου του Αθανασίου,
  6. Για τη λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων, ο Κωνσταντίνος Κερπινιώτης του Νικολάου,
  7. Υπεύθυνος για την Δημοτική Ενότητα Υπάτης, ο Κωνσταντίνος Ξεφλούδας του Σπυρίδωνα,
  8. Υπεύθυνος για την Δημοτική Ενότητα Λειανοκλαδίου ο Κωνσταντίνος Αναστασίου του Αθανασίου και
  9. Υπεύθυνος για την Δημοτική Ενότητα Παύλιανης, ο Ιωάννης Ζωγράφος του Κωνσταντίνου,

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ :  

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Αθανάσιος Ντούζγος του Δημητρίου, ορίζεται αναπληρωτής του Δημάρχου (πλην των αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων  Οικονομικών Υπηρεσιών  και  Υποδομών και Τεχνικών Έργων), ο οποίος θα είναι και υπεύθυνος λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.