Αρμοδιότητες & Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Νόμου Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνιστάται σε δήμους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του δήμου. Κατά την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική μέριμνα για το σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες.

Ειδικότερα:

Α. Είναι αρμόδια, με την επιφύλαξη του άρθρου 83, για:

 1. τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου,
 2. την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του δήμου,
 3. τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία.

Β. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο:

 1. θέματα καθορισμού χρήσεων γης,
 2. θέματα ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης πολεοδομικών μελετών,
 3. τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος,
 4. τη λήψη αποφάσεων για θέματα χωροθέτησης κοιμητηρίων, κατά τις προβλέψεις του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α΄), κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και άλλων, σχετικών με το αντικείμενο, αρμοδιοτήτων του,
 5. το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ.

Επιπλέον

 1. Η επιτροπή ποιότητας ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητάς της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο.
 2. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες των προηγούμενων παραγράφων.
 3. Η επιτροπή ποιότητας ζωής με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.

Ως μέλη της επιτροπής ορίζονται οι :

A/A Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
1 Καραΐσκος Ευθύμιος του Κωνσταντίνου (προφίλ) Πρόεδρος
2 Ρίζος Δημήτρης του Γεωργίου (προφίλ) Μέλος
3 Φώσκολος Παναγιώτης του Γεωργίου (προφίλ) Μέλος
4 Αργύρης Αθανάσιος του Δημητρίου (προφίλ) Μέλος
5 Σταυρογιάννης Κωνσταντίνος του Χρήστου (προφίλ) Μέλος
6 Λάμπρου Γεώργιος του Λάμπρου (προφίλ) Μέλος
7 Καραγιάννης Στυλιανός του Γεωργίου (προφίλ) Μέλος
8 Ζωγράφος Ιωάννης του Κωνσταντίνου (προφίλ) Μέλος
9 Πάπουτσας Νικόλαος του Ευαγγέλου (προφίλ) Μέλος
10 Ρουποτιά - Σκαμαγκούλη Ευμορφία (Μόρφω) του Γεωργίου (προφίλ) Αναπληρωματικό Μέλος
11 Παλιούρας Γεώργιος του Ιωάννη (προφίλ) Αναπληρωματικό Μέλος
12 Κερπινιώτης Κωνσταντίνος του Νικολάου (προφίλ) Αναπληρωματικό Μέλος
13 Χαλβαντζής Ζαχαρίας (Ζάχος) του Κωνσταντίνου (προφίλ) Αναπληρωματικό Μέλος
14 Χαιρόπουλος Δημήτριος του Σπυρίδων (προφίλ) Αναπληρωματικό Μέλος
15 Παπανικολάου Γεώργιος του Νικολάου (προφίλ) Αναπληρωματικό Μέλος