Επιμελητήρια Φθιώτιδας

Εμποροβιοτεχνικό Επιμελητήριο

Το Επιμελητήριο Φθιώτιδας είναι Ν.Π.Δ.Δ., ιδρύθηκε το έτος 1948 είναι υποχρεωτική ένωση εμπόρων, βιομηχάνων, βιοτεχνών, επαγγελματιών της περιοχής μας. Έχει έδρα τη Λαμία και διέπεται από το Ν. 2081/92 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν3419/2005. Μέχρι και το έτος 1999 στο Επιμελητήριο Φθιώτιδας ήταν εγγεγραμμένες και οι επιχειρήσεις της Π.Ε. Ευρυτανίας. Μέλη του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας είναι όλες οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με το Εμπόριο, την Μεταποίηση, την Παροχή Υπηρεσιών και τον Τουρισμό και ανέρχονται σήμερα περίπου σε 10.400 μέλη.

Οικονομικό Επιμελητήριο

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Σκοποί του φορέα είναι η γνωμοδότηση για γενικά και ειδικά οικονομικά θέματα, η επεξεργασία και η εισήγηση στις αρμόδιες κρατικές αρχές γενικών οικονομικών και ειδικών δημοσιονομικών λογιστικών ελεγκτικών κοστολογικών εμπορικών και λοιπών αρχών, κ.τ.λ.

Τεχνικό Επιμελητήριο

Αρμοδιότητες Μόνιμων Επιτροπών ΤΕΕ Τμήμα Ανατολικής Στερεάς : Μ.Ε. Περιβάλλοντος, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Υδατικών Πόρων και Βιώσιμης Ανάπτυξης με αντικείμενο τη διαμόρφωση περιβαλλοντικής πολιτικής και παρεμβάσεων στα θέματα της περιοχής μας και την ανάδειξη των νέων τεχνολογιών που επιβαρύνουν λιγότερο το περιβάλλον, τις ΑΠΕ, τους υδατικούς πόρους και τη βιώσιμη ανάπτυξη, κ.τ.λ.