Ακυρώθηκε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμίας για την παραχώρηση του Λόφου Μιχαήλ και Γαβριήλ

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 17 Απρίλιος, 2015

Ακυρώθηκε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμίας

για την παραχώρηση του Λόφου Μιχαήλ και Γαβριήλ

 
 
Ακυρώθηκε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων για την παραχώρηση του Λόφου Μιχαήλ και Γαβριήλ στο 1ο Σύστημα Αεροπροσκόπων Λαμίας μετά από προσφυγή έξι δημοτών στον Ελεγκτή Νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς

Όπως διαβάζουμε στο σκεπτικό της ακυρωτικής απόφασης η αοριστία,αφού δεν προσδιορίζεται με σαφήνεια ο προς παραχώρηση χώρος του λόφου,συνεπάγεται την κατάργηση της έννοιας του κοινόχρηστου αγαθού που οφείλει να έχει η συγκεκριμένη τοποθεσία.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση

ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                       Λαμία: 2 -4- 2015
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                 Αρ. Πρωτ.: 2213/52776
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
 
Ταχ. Δ/νση : Λεωνίδου 6
ΤΚ : 351 00 Λαμία
Πληροφορίες: Δ. Κοτρώτσου
Τηλέφωνο : 22313 – 50523
FAX : 22313 – 50501
 
ΘΕΜΑ: Εξέταση προσφυγής των Σταμέλλου Στεφάνου, Στασινού Κωνσταντίνου, Χάψα Γεωργίου , Γκέκα Γεωργίου, Κύρκου Ιωάννη και Φούντα Νικολάου κατά της αριθ. 19/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων.
 
 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ -
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87) (και ιδίως των άρθρων 214, 227 και 238 ).
β. Του άρθρου 185 του ν. 3463/2006 « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄114).
γ. Του Π.Δ. 138/2010 « Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας» ( ΦΕΚ Α΄231).
δ. Της Πράξης 4 της 6ης -2- 2015 του Υπουργικού Συμβουλίου « Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας» ( ΦΕΚ Α΄ 24).
ε. Του άρθρου 56 του ν. 4257/2014 « Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» ( ΦΕΚ Α’ 93)
2. Την από 2 -2- 2015 εμπρόθεσμη προσφυγή των Σταμέλλου Στεφάνου του Ελευθερίου, Στασινού Κωνσταντίνου του Χρίστου, Χάψα Γεωργίου του Δημητρίου, Γκέκα Γεωργίου του Βασιλείου, Κύρκου Ιωάννη του Δημητρίου και Φούντα Νικολάου του Στυλιανού, κατά της αριθ. 19/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων.
3. Το αριθ. 3837/22 -1- 2015 έγγραφο του Δήμου Λαμιέων, με το οποίο περιήλθε στην υπηρεσία μας η αριθ. 19/19 -1- 2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
4. Τα αριθ. 781/18073/9 -2- 2015 και οικ. 1851/43359/ 10 -3- 2015 έγγραφά μας προς το Δήμο Λαμιέων.
5. Το αριθ. 16568/23 -3- 2015 έγγραφο του Δήμου ( Γραφείο Αντιδημάρχου).
6. Το φάκελο της υπόθεσης.
 
Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) κατά των αποφάσεων των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών επιτρέπεται σε οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, προσφυγή για παράβαση νόμου στον Ελεγκτή Νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης, ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίηση ή αφότου έλαβε γνώση στον Ελεγκτή Νομιμότητας. Ο δε έλεγχος της προσβαλλόμενης διοικητικής πράξης περιορίζεται σε έλεγχο νομιμότητας κατά το χρόνο έκδοσής της και δεν υπεισέρχεται σε έλεγχο ουσίας.
Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 238 του ν. 3852/2010 μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ ο έλεγχος νομιμότητας του άρθρου 227 ασκείται από το Γενικό Γραμματέα ΑποκεντρωμένηςΔιοίκησης.
Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του π.δ/τος 138/2010 μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, η εποπτεία του Κράτους επί των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 214 του Ν. 3852/2010, ασκείται από το Τμήμα Προσωπικού και τα Τμήματα Διοικητικού – Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
Επειδή σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας το έννομο συμφέρον πρέπει να είναι προσωπικό, δηλαδή να υπάρχει ειδικός δεσμός του προσφεύγοντος με την προσβαλλόμενη πράξη, η οποία θίγει συγκεκριμένη νομική ή πραγματική κατάσταση που τον αφορά, άμεσο, δηλαδή τη βλάβη να υφίσταται ο προσφεύγων και όχι άλλο πρόσωπο με το οποίο να συνδέεται με ορισμένη σχέση, ενεστός, δηλαδή να υφίσταται κατά το χρόνο λήψης της απόφασης, κατά το χρόνο άσκησης της προσφυγής και τέλος η βλάβη που αποδίδεται στην πράξη πρέπει να έχει επέλθει ή να είναι λογικά αναπόφευκτη.
Επειδή οι ως άνω προσφεύγοντες θεμελιώνουν, ως κάτοικοι Λαμίας, δικαίωμα άσκησης προσφυγής κατά της αριθ. 19/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων, παραχώρησης χώρου στο λόφο Γαβριήλ & Μιχαήλ.
Επειδή από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι η αριθ. 19 -1- 2015 προσβαλλόμενη απόφαση δημοσιεύθηκε στο δημοτικό κατάστημα στις 21 -1- 2015 και η προσφυγή τους κατατέθηκε και πρωτοκολλήθηκε στην υπηρεσία μας στις 2 -2- 2015 με αριθμό πρωτοκόλλου 781/18073, ήτοι εντός της νομίμου αποκλειστικής προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών και κατά συνέπεια είναι εμπρόθεσμη και εξετάζεται περαιτέρω.
 
Με την αριθ. 19/19 -1- 2015 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λαμιέων με θέμα: « Ανάκληση της με αριθ.161/2014 ΑΔΣ και εκ νέου παραχώρηση χώρου στο λόφο Γαβριήλ & Μιχαήλ, αποφασίζει:
- Ανακαλεί την με αριθ. 161/2014 ΑΔΣ και παραχωρεί εκ νέου, χώρο, στο λόφο Γαβριήλ και Μιχαήλ στο 1ο Σύστημα Αεροπροσκόπων Λαμίας, προκειμένου να αξιοποιηθεί με υπαίθριες δράσεις παιδιών.
- Η ανωτέρω παραχώρηση θα είναι διάρκειας τριών ετών με τον όρο ότι θα μπορεί να είναι διαθέσιμο εφόσον χρειαστεί, για τις ανάγκες του Δήμου και για συλλόγους – ομίλους – σωματεία κ.λπ. που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν εκδηλώσεις/δραστηριότητες, εκπαιδευτικού – περιβαλλοντικού – πολιτιστικού περιεχομένου.
  Οι προσφεύγοντες στην από 2 -2- 2015 προσφυγή τους, κατά της ανωτέρω απόφασης αναφέρουν, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω:
 
ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ: 1. Η ίδια ακριβώς απόφαση της προηγούμενης δημοτικής αρχής, συγκεκριμένα η αριθ. 315/27 -6- 2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων με το ίδιο θέμα, της παραχώρησης δηλαδή του Λόφου Μιχαήλ και Γαβριήλ στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων για χρήση, απορρίφθηκε από την Επιτροπή του άρθρου 18 με το υπ΄αριθ.22/05 πρακτικό της 9/11/2005 συνεδρίασης, μετά από προσφυγή επίσης} αναφέροντας στη συνέχεια στοιχεία της προσφυγής…
2. Η απόφαση παραχωρεί με χρήση του αλσυλλίου στο 1ο Σύστημα Αεροπροσκόπων Λαμίας για τρία χρόνια, χωρίς να ορίζει με λεπτομέρειες ποιος είναι ο χώρος που θα παραχωρηθεί παρά μόνο με αόριστη αναφορά « παραχωρεί εκ νέου, χώρο, στο λόφο Γαβριήλ και Μιχαήλ στο 1ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, προκειμένου να αξιοποιηθεί με υπαίθριες παιδιών». Παραχώρηση με τον όρο «…ότι θα είναι διαθέσιμο, εφόσον χρειαστεί, για τις ανάγκες του Δήμου και για συλλόγους…που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν εκδηλώσεις/δραστηριότητες εκπαιδευτικού - περιβαλλοντικού – πολιτιστικού περιεχομένου» Αυτό σημαίνει ότι το αλσύλλιο θα είναι κλειδωμένο, μη διαθέσιμο στους δημότες, με τη σημερινή περίφραξη « υψίστης ασφαλείας» με σίτα ύψους δύο μέτρων.
3. Η συγκεκριμένη απόφαση δεν έχει καμιά σχέση με τη ανακαλούμενη απόφαση 161/2014,η οποία αφορά στην παραχώρηση του μικρού κτιρίου, που βρίσκεται στην κορυφή του λόφου, για τη στέγαση της Ένωσης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής ως γραφείου.[ Υπόψη ότι η απόφαση αυτή έχει ημερομηνία 31 Μαρτίου 2014, ενάμιση μήνα δηλαδή πριν τις δημοτικές εκλογές του 2014, όταν οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου έπρεπε να αφορούν μόνο επείγοντα ζητήματα]
4. Η χρήση του λόφου παραχωρήθηκε στο Δήμο Λαμίας από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με την αριθ. 3059/25 -8- 2004 απόφασή της και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του ν. 2945/2001…} αναφέροντας τις διατάξεις της παρ. 4 του νόμου αυτού και στη συνέχεια λοιπές διατάξεις σχετιζόμενης με το θέμα νομοθεσίας και νομολογίας και επισημαίνοντας
{ -Το αλσύλλιο του Λόφου Μιχαήλ και Γαβριήλ, έκτασης 18,5 στρεμμάτων, είναι ο μοναδικός πνεύμονας πρασίνου στον οικιστικό ιστό της πόλης της Λαμίας, η οποία Λαμία έχε ελάχιστους, έως καθόλου χώρους δημόσιας αναψυχής και ξεκούρασης των κατοίκων….
- Υπάρχουν αρκετοί χώροι μεγαλύτερης έκτασης στην περιαστική Λαμία για να κάνουν χρήση οι πρόσκοποι …Άρα τίποτα δεν τεκμηριώνει την αναγκαιότητα της απόφασης για παραχώρηση του άλσους. Αντίθετα ο χαρακτηρισμός αυτός τυπικά και ουσιαστικά αλλάζει τον χαρακτήρα της χρήσης του άλσους σαν αστικό άλσος δημόσιας αναψυχής.
- Ο Δήμος Λαμιέων χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου και υλοποιήθηκε το έργο « Αισθητική αναβάθμιση του Λόφου Γαβριήλ και Μιχαήλ», ενταγμένο στο πλαίσιο του προγράμματος: « Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης ευρύτερης Ζώνης Βορείου τμήματος Δήμου Λαμιέων». Ήταν ένα έργο
προϋπολογισμού 500.000,00 ευρώ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ονομασία « Ποιότητα Ζωής για όλους». …..Η παραχώρηση από τη Γενική Γραμματεία της Περιφέρειας και η χρηματοδότηση του έργου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα έχει ακριβώς αυτό το χαρακτήρα. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ακυρώνει τυπικά και ουσιαστικά το πνεύμα της παραχώρησης….προσκομίζοντας συνημμένα σχετικά έγγραφα και αποφάσεις αιτούμενοι την αποδοχή της προσφυγής τους και την ακύρωση της αριθ. 19/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
 
Από το φάκελο της υπό κρίση προσφυγής προκύπτουν τα παρακάτω:
Α΄
ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
1- Με την αριθ. 3059/25 -8- 2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ( Γενική Διεύθυνση Περιφέρειας – Διεύθυνση Δασών), παραχωρήθηκε κατά χρήση στο Δήμο Λαμιέων το Δημόσιο Αλσύλλιο στο λόφο, Μιχαήλ και Γαβριήλ.
2. Με την αριθ. 22/339/05 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 18 του ν. 2218/1994 Νομών  Φθιώτιδας Ευρυτανίας και Φωκίδας, ακυρώθηκε, κατόπιν προσφυγής απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων παραχώρησης. Σύμφωνα με την αριθ. 22/339/05 απόφαση « Η προσβαλλόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κρίνεται μη νόμιμη και πρέπει να ακυρωθεί γιατί οδηγεί σε αποκλειστική χρήση του χώρου από τους προσκόπους αναιρώντας έτσι τον κοινόχρηστο χαρακτήρα της εν λόγω έκτασης και αντίκειται ως εκ τούτου στους όρους παραχώρησης όπως ακριβώς προβλέπεται από την αριθ. 3059/25 -8- 04 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας».
 
3. Με την αριθ. 161/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε η
παραχώρηση χώρου στο λόφο Μιχαήλ και Γαβριήλ στην Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής
Αγωγής, η οποία ακυρώθηκε με την αριθ. οικ. 4790/100195/28 -5- 2014 απόφασή μας για
τους αναφερομένους σε αυτή λόγους.
Β΄
ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΙ ΥΠΟΘΕΣΗ
  Με την προσβαλλόμενη αριθ. 19/2015 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λαμιέων, ανακαλεί την με αριθ. 161/2014 απόφασή του και παραχωρεί εκ νέου, χώρο στο λόφο Γαβριήλ και Μιχαήλ στο 1ο Σύστημα Αεροπροσκόπων Λαμίας, προκειμένου να αξιοποιηθεί με υπαίθριες δράσεις παιδιών, διάρκειας τριών ετών και με τον όρο ότι θα μπορεί να είναι διαθέσιμο εφόσον χρειαστεί, για τις ανάγκες του.
Επειδή με την ανωτέρω απόφαση παραχωρείται χώρος στο λόφο Γαβριήλ και Μιχαήλ στο 1ο Σύστημα Αεροπροσκόπων Λαμίας, χωρίς να προσδιορίζεται ο προς παραχώρηση χώρος.
Επειδή από τη λεκτική διατύπωση του αποφασιστικού σκέλους της κρινόμενης απόφασης προκύπτει ότι αυτή πάσχει αοριστίας.
Επειδή η αοριστία συνεπάγεται την κατάργηση της έννοιας του κοινόχρηστου αγαθού που οφείλει να έχει η συγκεκριμένη τοποθεσία.
Επειδή η αριθ. 19/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων κρίνεται μη νόμιμη.
 
Κατόπιν των ανωτέρω:
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
 
Αποδεχόμαστε την από 2 -2- 2015 προσφυγή των Σταμέλλου Στεφάνου του Ελευθερίου, Στασινού Κωνσταντίνου του Χρίστου, Χάψα Γεωργίου του Δημητρίου, Γκέκα Γεωργίου του Βασιλείου, Κύρκου Ιωάννη του Δημητρίου και Φούντα Νικολάου του Στυλιανού και ακυρώνουμε την αριθ. 19/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.
Κατά της παρούσας μπορείτε να προσφύγετε στα αρμόδια διοικητικά
δικαστήρια.
 
Κοινοποίηση:
1. κ. Σταμέλλο Στέφανο                                                Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
του Ελευθερίου                                                               ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
  ( με την παράκληση ενημέρωσης                             ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
και των λοιπών προσφευγόντων)                                ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  Πλούτωνος 1
  35100 Λαμία
(με απόδειξη ΕΛΤΑ)
2. Δήμο Λαμιέων                                                                   ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ
35100 Λαμία

(με απόδειξη ΕΛΤΑ)