Απόφαση 523 (47ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 24 Νοέμβριος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
47η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
523η απόφαση
(α) Ανάθεση μέρους της συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων, της παροχής υπηρεσίας πλύσης κάδων απορριμμάτων και καθαρισμού και ευπρεπισμού κοινοχρήστων χώρων και οδών του Δήμου Λαμιέων στον «ΦΟ.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.7 του Ν.3613/2007, (β) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λαμιέων και του «ΦΟ.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.» για την ανάθεση στον «Περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ», με τον διακριτικό τίτλο «Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε», παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών καθαριότητας προς το Δήμο Λαμιέων και (γ) Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Λαμιέων για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης, με την οποία συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτοί οι όροι αυτής.