Απόφαση 595 (51ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 22 Δεκέμβριος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
51η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
595η απόφαση
Άσκηση προσφυγής κατά της υπ΄αριθμ. 234010 / 08-12-2020 (Α.Δ.Α. : 9ΛΚΞΟΡ10-ΡΘΙ) Απόφασης Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας - ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής .