Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση

Ο Δήμος Λαμιέων προκειμένου να προβεί στη διανομή βασικών ειδών διατροφής, σε οικονομικά αδύναμους δημότες, δρομολογεί την άμεση καταγραφή τους ώστε να συνταχθεί κατάλογος δικαιούχων (διαβάστε εδώ την σχετική ανακοίνωση).


(*) Υποβάλλω τα συγκεκριμένα στοιχεία για να μετέχω στο πρόγραμμα και δηλώνω υπεύθυνα εν γνώση των συνεπειών του νόμου ότι τα στοιχεία που συμπληρώνω είναι ακριβή και αληθινά. Τα συγκεκριμένα στοιχεία προκύπτουν από τα έγγραφα τα οποία έχω στα χέρια μου και τα οποία αν κληθώ μπορώ να καταθέσω. Γνωρίζω δε ότι σε περίπτωση αναντιστοιχίας των στοιχείων μεταξύ των δηλωθέντων και εκείνων που περιλαμβάνονται στα έγγραφα η αίτηση μου θα απορριφθεί.

 
1 Σελίδα 1 2 Σελίδα 2 3 Σελίδα 3 4 Σελίδα 4