ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Ημερομηνία: 
Παρ, 15/05/2020 - 08:45 έως Πέμ, 18/06/2020 - 22:59
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
16941
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Δευ, 11/05/2020
Αριθμός Μελέτης: 
7/20
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.): 
ΨΟΚΓΩΛΚ-ΚΦΒ
Είδος Προκήρυξης: 
Περίληψη: 
 

 

A/A-ΕΣΗΔΗΣ:   89730       

 

 

ΑΔΑ: ΨΟΚΓΩΛΚ-ΚΦΒ    

ΑΔΑΜ:    20PROC006699768

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Έργο:

 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ”

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

 

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

 

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  16941/11-05-2020 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2020

 

 

 

 

 

Προκήρυξη σύμβασης

Τμήμα I : Αναθέτουσα αρχή

I.1) Επωνυμία, διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ/ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Ταχ. Διεύθυνση: Φλέμιγκ & Ερυθρού Σταυρού, Πόλη: Λαμία, Κωδικός nuts: EL644 Φθιώτιδα, Ταχ. κωδικός: 35131, Χώρα: Ελλάδα (GR). Αρμόδιος για πληροφορίες: Ράλλης Παρασκευάς (Γραμματεία), Κακανά Ζωή, (συντάξασα), Σερεμέτη Ιωάννα, (συντάξασα) τηλέφωνο: 2231067033, 2231024164, 2231067358. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: prallis@lamia-city.gr & kakana@lamia-city.gr & i.seremeti@lamia-city.gr, Φαξ:22310 22465

I.2) Επικοινωνία

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο ¨Αναζήτηση Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων¨ της πύλης www.promitheus.gov.gr

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

I.3) Είδος της αναθέτουσας αρχής:  Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης/ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Τμήμα IΙ : Αντικείμενο/Εύρος της σύμβασης

II.1) Τίτλος: “ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ”

II.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 45000000-7

II.3) Είδος σύμβασης: Έργα

II.4) Σύντομη περιγραφή: Το έργο αφορά στην κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού της Νέας Περιφερειακής οδού Λαμίας και επεμβάσεις παραπλεύρως της οδού.

II.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ: 237.983,87Νόμισμα: ΕΥΡΩ, εκ των οποίων 206.432,27 ευρώ αφορούν σε εργασίες στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και 31.536,96 ευρώ αφορούν σε εργασίες στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΑ.

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon psokgolk-kfv_prokiryxi.pdf217.43 KB