Απόφαση 278 (36ης Συν. Ο.Ε. 2012)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 4 Σεπτέμβριος, 2012 - 13:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
36η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
278η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : " ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ " - ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ